رسول واعظ ترشیزی
دانشیار
  • دکتری: مهندسی کشاورزی ، دامپروری
  • کارشناسی‌ارشد: مهندسی کشاورزی ، دامپروری
  • کارشناسی: مهندسی کشاورزی ، علوم دامی
  • آدرس: دانشکده کشاورزی،گروه دامپروری