En
 • دکتری (1375)

  مهندسی کشاورزی ، دامپروری

  سیدنی، استرالیا

 • دکتری (1375)

  علوم دامی ، اصلاح نژاددام

  ،

 • کارشناسی‌ارشد (1369)

  مهندسی کشاورزی ، دامپروری

  دانشگاه تربیت مدرس،

 • کارشناسی (1369)

  مهندسی کشاورزی ، علوم دامی

  دانشگاه فردوسی مشهد،

 • اصلاح دام
 • ژنتیک کمی واصلاح دام

داده ای یافت نشد

ارتباط

رزومه

زبان:

سال:

نوع:

دروس نیمسال جاری (بهار 98)

 • دکتری
  کاربرد آمار در ارزیابی ژنومی (2 واحد)
  دانشکده کشاورزی، گروه دامپروری
 • کارشناسی ارشد
  مدل های خطی در ارزیابی ژنتیکی (3 واحد)
 • کارشناسی ارشد
  مدل های خطی در ارزیابی ژنتیکی (3 واحد)

دروس نیمسال قبل (پاییز 97)

 • کارشناسی ارشد
  آمار حیاتی پیشرفته (3 واحد)
  دانشکده کشاورزی، گروه دامپروری
 • کارشناسی ارشد
  آمار حیاتی پیشرفته (3 واحد)
 • کارشناسی ارشد
  ژنتیک جمعیت (2 واحد)
 • کارشناسی ارشد
  مسئله مخصوص (2 واحد)
 • دکتری
  برآورد مولفه های واریانس (3 واحد)
 • دکتری
  برآورد مولفه های واریانس (3 واحد)
 • معاون آموزشی دانشکده کشاورزی
 • مدیر گروه علوم دامپروری
  داده ای یافت نشد

مهم

جدید

  اطلاعیه ای درج نشده است