En
 • دکتری (1382)

  زیست شناسی، فیزیولوژی گیاهی

  دانشگاه خوارزمی،

 • دکتری (1374)

  علوم گیاهی

  رازی، تهران، ایران

 • کارشناسی (1370)

  زیست شناسی

  دانشگاه رازی کرمانشاه،

 • متابولیت های ثانویه گیاهی (زیست فناوری، تولید و شناسائی)
 • بیولوژی مولکولی، تنظیم و سیگنالینگ مسیرهای متابولیسمی گیاهان داروئی

داده ای یافت نشد

زبان:

سال:

نوع:

دروس درحال تدریس

  داده ای یافت نشد

سوابق تدریس

 • MS.c.

  جذب و انتقال

 • MS.c.

  رشدو نمو پیشرفته

 • MS.c.

  کنترل متابولیسم

 • Ph.D.

  مباحث ویژه

 • Ph.D.

  مباحث ویژه - فیزیولوژی گیاهی

 • MS.c.

  متابولیسم گیاهی

 • Ph.D.

  متابولیسم گیاهی پیشرفته

 • کارشناسی ارشد
  شاهپري تلخ آبي, نسرين (1396)
  بررسي نقش سيگنالي ساليسيليك اسيد در تغييرات فنيل اتانوئيدگلايكوزيدها درگياه گل ميموني سازويي(Scrophularia striata Boiss)
 • کارشناسی ارشد
  شاه كرمي, پريا (1395)
 • کارشناسی ارشد
  خجير انگاس, فريده (1395)
 • عضو در کمیسیون پژوهشی سازمان محیط زیست
 • عضو شورای پژوهش در علوم انسانی و هنر
 • عضو کمیسیون منطقه دو
 • عضو کارگروه تدوین برنامه کلان توسعه پژوهش و فناوری و تحقق دانشگاه های کارآفرین
 • عضو کمیته ترفیع موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی
 • دبیر کمیته تخصصی شورای گسترش آموزش عالی
 • عضو کمیته شورای مرکزی بورس
 • دبیر کمیته علمی ستاد ملی هفته پژوهش و فناوری
 • معاون آموزشی دانشکده علوم زیستی
  داده ای یافت نشد

مهم

جدید

  اطلاعیه ای درج نشده است