زیست‌شناسی دریا


 

گروه زیست‌شناسی دریا دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی

اکوسیستم های دریایی نقشی حیاتی در عملکرد و سلامت کره زمینایفا می کنند. این نقش شامل فراهم آوردن غذا، خدمات و فرآورده های مفید برای انسان، محافظت از سواحل در برابر حوادث طبیعی، تنوع زیستی، تعدیل آب و هوا و کاهش اثرات تغییرات آب و هوایی از طریق جذب حدود نیمی از دی اکسید کربن تولید شده توسط انسان است. از این رو مطالعه این اکوسیستم ها برای حفظ سلامت انسان، حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع آن دارای اهمیت زیادی است.
رشته زیست شناسی جانوران دریا در دانشگاه تربیت مدرس با هدف کمک به دانشجویان جهت فهم کامل از زندگی در اکوسیستم های دریایی راه اندازی شده است. این توانایی از طریق ترکیبی از کارهای تئوری، آزمایشگاهی و کارگاهی در اختیار دانشجویان قرار می گیرد. همچنین سفر های میدانی در طول هر دوره به طور ویژه فرصت سنجش تئوری ها، دانش افزایی و یادگیری از طریق تجربه محیط را در اختیار دانشجویان قرار می دهد.
اساتید این گروه با ارتباط مداوم با دانشگاه ها و انستیتو های معتبر در کشورهای فرانسه، آلمان، اتریش و ... دانش جدید در زمینه علوم مختلف دریایی را در اختیار دانشجویان قرار می دهند.
محدوده وسیعی از موضوعات مرتبط با اکوسیستم های دریایی در این گروه ارائه می شود که شامل:

  • اکولوژی دریا و شناسایی موجودات دریایی
  • ژنتیک جمعیت ها
  • اکوفیزیولوژی
  • بیوتکنولوژی و استخراج مواداز موجودات دریایی
  • اکولوژی کارکردی (Functional ecology)و چرخه غذایی (Food web)
  • اثرات تغییرات آب و هوایی بر اکوسیستم های دریایی
  • میکرو و ماکروپلاستیک های دریایی