پاسخگویی آنلاین


 
مسابقه کتابخوانی عهدنامه مالک اشتر
مشخصات شرکت‌کننده:
نام : * نام خانوادگی : * تلفن همراه : * ایمیل : * وضعیت: *
سئوالات مسابقه:
سئوال 1- امیرالمومنین در سفارش هایش به مالک اشتر، نیکوترین اندوخته او را چه می داند ؟
الف. تقوا
ب. دیانت
ج. اعمال صالح
د. محبت اهلبیت
سئوال 2-امام علی(علیه السلام) ریشه بخل ، ترس و حرص را در چه می داند ؟
الف. پستی طبع
ب. عدم توکل برخدا
ج. اعتماد نداشتن به روزی مقسوم
د. بدگمانی به خدای بزرگ
سئوال 3-مولا علی نتیجه و دستاورد گفتگوکردن با دانشمندان و حکیمان را چه می داند ؟
الف. اضافه شدن برعلم و حکمت انسان
ب. مایه آبادانی و اصلاح شهرها
ج. برقراری نظم و قانون
د. ب و ج
سئوال 4-از نگاه امیرالمومنین برترین روشنی چشم زمامداران چیست؟
الف. برقراری عدالت در شهرها
ب. آشکار شدن محبت مردم نسبت به رهبر
ج. اپاکی قلب‌های مردم از شرک و نفاق
د. الف و ب
سئوال 5-از دیدگاه مولا علی عامل اصلاح امور دیگر اقشار جامعه چیست ؟
الف. برقراری قسط و عدل
ب. بهبودی مالیات و مالیات دهندگان
ج. بهبود کیفیت معیشت مردم
د. نظارت بر عملکرد مسئولین
سئوال 6-به گفته علی(علیه السلام) : باید خرید و فروش در جامعه اسلامی چگونه باشد؟
الف. به سادگی
ب. منصفانه و با قیمت مناسب
ج. با موازین عدالت
د. الف و ج
سئوال 7-امام علی در سفارش به مالک اشتر می فرماید : نیکوترین وقت ها و بهترین ساعتهای شب و روزت را برای چه کسانی قرار بده ؟
الف. خود و خدای خود
ب. خانواده ات
ج. خدای خود
د. خود و خانواده ات
سئوال 8-طبق توصیه امام علی به مالک اشتر پنهان بودن رهبران از مردم نمونه ای از چه چیز است ؟
الف. کم اطلاعی در امور جامعه
ب. غرور و تکبر رهبران
ج. تنگ نظری
د. الف و ج
سئوال 9-طبق فرمایش امام علی (علیه السلام) کاری را بزرگ شمردن ...................
الف. پاداش نیکوکاری را از بین می برد
ب. خشم خدا و مردم را به دنبال دارد
ج . نور حق را خاموش گرداند
د. همه موارد
سئوال 10-امام علی در این نامه، مالک اشتر را به چیز فرمان می دهد ؟
الف. اطاعت خدا
ب. ترس از خدا
ج . پیروی از واجبات و مستحبات
د. همه موارد