دبیرخانه هیأت امناء


 

bulletتاریخچه و اهداف هیأت امناء دانشگاه تربیت مدرس

هیأت امناء دانشگاه تربیت مدرس به عنوان بالاترین رکن تصمیم‌سازی دانشگاه در پی تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 13/8/ 1365 و با اهداف زیر و در چارچوب قانون تشکیل هیأت‌های امناء و موسسات آموزش عالی تشکیل گردید.

  • تعیین خط مشی كلی دانشگاه
  • تصویب اصول برنامه‌های توسعه دانشگاه
  • تصویب بودجه سالانه دانشگاه
  • تشخیص ضرورت تاسیس مقاطع تحصیلی و دانشكده‌های جدید
  • تصویب تشكیلات دانشگاه
  • نظارت بر امور آموزشی و پژوهشی و اداری و مالی دانشگاه
  • اخذ تصمیم در باب نحوه ارتباط با دانشگاه‌ها و موسسات علمی و فرهنگی بین‌المللی

bulletمصوبات هیأت امناء(صورتجلسات):

جلسه یکم
1365-9-28
جلسه دوم
1365-10-10
جلسه سوم
1365-10-24
جلسه چهارم
1365-12-13
جلسه پنجم
1366-5-14
جلسه ششم
1366-6-18
جلسه هفتم
1366-9-18
جلسه هشتم
1369-3-8
جلسه نهم
1367-4-12
جلسه دهم
1367-11-26
جلسه یازدهم
-1368-12
جلسه دوازدهم
1369-9-6
جلسه سیزدم
1370-2-17
جلسه چهاردهم
1371-5-3
جلسه پانزدهم
1371-7-28
جلسه شانزدهم
1371-10-22
جلسه هفدهم
1372-8-19
جلسه هجدهم
1373-4-15
جلسه نوزدهم
1375-4-21
جلسه بیستم
1375-12-13
جلسه بیست و یکم
1378-12-1