عضویت در انجمن


 
فرم عضویت در انجمن دانش‌آموختگان
نام : *
نام خانوادگی : *
رشته تحصیلی و گرایش : *
دانشکده :
سال فراغت از تحصیل : *
ایمیل :
تلفن تماس : *
نام موسسه محل کار : *
آدرس : *
تصویر فیش بانکی حق عضویت :
اعضای هیأت علمی و شاغل به کار مبلغ 500.000 ریال
دانش آموختگان جدید که شاغل نشده اند مبلغ 250.000 ریال
به حساب جاری انجمن نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه (به شماره 143376850 و یا شماره کارت 6273539991667359)
  *