متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان نامه: خانم ملیحه خلیلی بشنیغان،گروه حقوق عمومی

خلاصه خبر: تعدیل در قرارداد پیمانکاری دولتی در رویه قضایی و اداری ایران

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
 
ارائه کننده: خانم ملیحه خلیلی بشنیغان 
گرايش: حقوق عمومی
عنوان پایان نامه:" تعدیل در قرارداد پیمانکاری دولتی در رویه قضایی و اداری ایران" 
 
اعضاي هيات داوران نام و نام خانوادگي
1- استاد راهنما دکتر مرتضی شهبازی نیا
2- استاد مشاور دکتر ولی رستمی
3- استاد ناظر (داخلی) دکتر ابراهیم عزیزی
4-استاد ناظر (خارجی) دکتر بابک درویشی
5- نماينده شوراي تحصيلات تكميلي دکتر ابراهیم عزیزی
مکان: سالن شورای دانشکده حقوق
تاریخ: 1396/06/14
ساعت: 8
 
 
13 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 1205