فرم‌ها


 

bulletفرم های دانشگاه
bulletفرم های دانشکدهفرم‌های پژوهشی
عنوان گروه دریافت
برگه صورتجلسه سمينار شش ماهه مشترک
فرم شماره دو مشترک
مجله چكيده پايان نامه هاي ايران مشترک
فرم هزينه كرد پشتيباني پايان‌نامه‌/ رساله مشترک
فرم تعیین استاد راهنما و مشاور دانشجو مشترک
آيين نامه چاپ پايان‌نامه (رساله‌)هاي دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس‌ مشترک
آيين‌نامه حق مالكيت مادي و معنوي در مورد نتايج پژوهشهاي علمي دانشگاه تربيت مدرس مشترک
درخواست برگزاری جلسه پیش دفاع مشترک
شیوه تدوین پایان‌نامه/رساله دانشجویی مشترک
تقاضای تغییر عنوان پایان نامه /رساله مشترک
فرم گزارش سه ماهه مشترک
راهنمای دریافت معرفی نامه مشترک
معرفی نامه برای دانشجویانی که پروپوزالشان تصویب شده است مشترک
معرفی نامه برای دانشجویانی که پروپوزالشان تصویب نگردیده است مشترک
فرم قرارداد مشترک
فرم هزينه كرد پشتيباني پايان‌نامه‌/ رساله مشترک
فرم کتابهای خریداری شده مشترک
رعایت نکات لازم برای دریافت هزینه کرد پایان نامه مشترک
طرح تحقيق پايان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد
صورت جلسه ارائه شفاهي گزارش پايان نامه كارشناسي ارشد کارشناسی ارشد
تاييديه اعضاي هيات داوران حاضر در جلسه دفاع از رساله دكتري دکتری
طرح تحقيق رساله دكتري دکتری
حكم تصويب موضوع رساله دکتری دکتری
فرم درخواست ارائه سمينار شش ماهه دکتری
برگه صورتجلسه سمينار شش ماهه دکتری