فرم‌ها


 

bulletفرم های دانشگاه
bulletفرم های دانشکدهفرم‌های پژوهشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: تاییدیه اعضای هیات داوران حاضر در جلسه دفاع از رساله دکتری دکتری 11
فرم شماره 2: طرح تحقیق رساله دکتری دکتری 24
فرم شماره 3: حکم تصویب موضوع رساله دکتری دکتری 7
فرم تصویب موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 19
فرم شماره 5: برگه صورتجلسه سمینار شش ماهه دکتری 7
فرم شماره 1: طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 29
فرم شماره 2: صورت جلسه ارائه شفاهی گزارش پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 11
فرم شماره 1: برگه صورتجلسه سمینار شش ماهه مشترک 8
فرم شماره 2: فرم شماره دو مشترک 10
فرم شماره 3: مجله چکیده پایان نامه های ایران مشترک 1
فرم شماره 4: فرم هزینه کرد پشتیبانی پایان‌نامه‌/ رساله مشترک 7
فرم شماره 5: فرم تعیین استاد راهنما و مشاور دانشجو مشترک 45
فرم شماره 6: آیین نامه چاپ پایان‌نامه (رساله‌)های دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس‌ مشترک 13
فرم شماره 7: آیین‌نامه حق مالکیت مادی و معنوی در مورد نتایج پژوهشهای علمی دانشگاه تربیت مدرس مشترک 14
فرم شماره 8: درخواست برگزاری جلسه پیش دفاع دکتری 27
فرم شماره 9: شیوه تدوین پایان‌نامه/رساله دانشجویی مشترک 22
فرم شماره 10: تقاضای تغییر عنوان پایان نامه /رساله مشترک 3
فرم شماره 11: فرم گزارش سه ماهه مشترک 13
فرم شماره 12: راهنمای دریافت معرفی نامه مشترک 1
فرم شماره 13: معرفی نامه برای دانشجویانی که پروپوزالشان تصویب شده است مشترک 2
فرم شماره 14: معرفی نامه برای دانشجویانی که پروپوزالشان تصویب نگردیده است مشترک 1
فرم شماره 15: فرم قرارداد مشترک 3
فرم شماره 16: فرم هزینه کرد پشتیبانی پایان‌نامه‌/ رساله مشترک 18
فرم شماره 17: فرم کتابهای خریداری شده مشترک 2
فرم شماره 18: رعایت نکات لازم برای دریافت هزینه کرد پایان نامه مشترک 10
فرم تعیین پیشنهاد استاد راهنما توسط دانشجو دکتری 6
فرم تعیین پیشنهاد استاد راهنما توسط دانشجو کارشناسی ارشد 7