فرم‌ها


 

bulletفرم های دانشگاهbulletفرم‌های دانشکده

فرم‌های پژوهشی

 1. برگه صورتجلسه سمينار شش‌ماهه
 2. تاييديه اعضای هيأت داوران حاضر در جلسه دفاع از رساله دكتری (2)
 3. طرح تحقيق پايان‌نامه کارشناسی‌ارشد
 4. طرح تحقیق رساله دکتری
 5. فرم شماره دو
 6. فرم مجله چكيده پايان‌نامه‌های ايران
 7. فرم هزينه كرد پشتيبانی پايان‌نامه‌ رساله
 8. فرم تعیین استاد راهنما و مشاور
 9. آيين نامه چاپ پايان‌نامه (رساله‌)هاي دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس‌
 10. آيين‌نامه حق مالكيت مادي و معنوي در مورد نتايج پژوهشهاي علمي دانشگاه تربيت مدرس
 11. حكم تصويب موضوع رساله دکتری
 12. درخواست ارائه سمینار شش ماهه
 13. درخواست جلسه پیش دفاع و فرم جلسه پیش دفاع
 14. راهنمای نگارش و تدوین پایان نامه
 15. صورتجلسه ی سمینارشش ماهه
 16. فرم ارائه شفاهي گزارش پايان نامه كارشناسي ارشد
 17. فرم تغییر عنوان پایان نامه یا رساله
 18. گزارش سه ماهه
 19. راهنمای دریافت معرفی نامه
 20. معرفی نامه برای دانشجویانی که پروپوزالشان تصویب شده است
 21. معرفی نامه برای دانشجویانی که پروپوزالشان تصویب نگردیده است
 22. رعایت نکات لازم برای دریافت هزینه کرد پایان نامه
 23. فرم قرارداد هزینه کردپایان نامه
 24. فرم هزینه کرد پشتیبانی پایان نامه و صورت ریز هزینه های مصرفی پایان نامه و رساله
 25. فرم کتاب ها خریداری شده