فریماه مخاطب رفیعی
دانشیار
  • دکتری: مهندسی صنایع
  • کارشناسی‌ارشد: مهندسی صنایع - برنامه ریزی وتحلیل سیستمها
  • کارشناسی: مهندسی صنایع
  • آدرس: دانشکده ،گروه