فرم‌ها


 

bulletفرم های دانشگاه
bulletفرم های دانشکده


فرم‌های آموزشی
عنوان گروه دریافت
فرم شماره 1: ارزيابی سمينار 1 و 2 دکتری
فرم شماره 2: تعیین استاد راهنما دکتری
فرم شماره 3: تعیین موضوع سمینار 1 و 2 دکتری
فرم شماره 4: درخواست تمدید تحصیلی اول دکتری
فرم شماره 5: درخواست تمدید تحصیلی دوم دکتری
فرم شماره 6: مجوز دفاع دکتری
فرم شماره 1: تعیین موضوع سمینار کارشناسی ارشد
فرم شماره 2: تعیین استاد راهنما کارشناسی ارشد
فرم شماره 3: درخواست تمدید تحصیلی اول کارشناسی ارشد
فرم شماره 4: درخواست تمدید تحصیلی دوم کارشناسی ارشد
فرم شماره 5: درخواست تمدید تحصیلی دوم 94 به بعد کارشناسی ارشد
فرم شماره 6: مجوز دفاع کارشناسی ارشد
فرم شماره 1: تعیین رتبه دانش آموختگان مشترک
فرم شماره 2: تقاضا مشترک
فرم شماره 3: درخواست انصراف از تحصیل مشترک
فرم شماره 4: درخواست تجدید نظر نمره امتحانی مشترک
فرم شماره 5: فرم درخواست كميسيمون موارد خاص مشترک
فرم شماره 6: درخواست مرخصی تحصیلی مشترک
فرم شماره 7: طرح درس مشترک
فرم شماره 8: فرم پیشرفت سمینار مشترک
فرم شماره 9: فرم تسویه حساب مشترک
فرم شماره 10: فرمت نگارش سمینار مشترک
فرم شماره 11:فرم معرفی دستیاران آموزشی مشترکفرم‌های پژوهشی
عنوان گروه دریافت
فرم شماره 1: مراحل دفاع از رساله دکتری
فرم شماره 2: فرم آمادگی دفاع از رساله دکتری دکتری
فرم شماره 3: فرم دفاع از موضوع پیشنهادی رساله‌ دکتری
فرم شماره 4: درخواست شرکت در مجامع علمی خارج از کشور برای دانشجویان دوره دکتری
‌‌‌‌فرم شماره 5: گزارش علمی از شركت در مجمع علمي بين‌المللي خارج از كشور دکتری
‌‌‌‌فرم شماره 6: شرایط استفاده از دوره های تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دکتری
‌‌‌‌فرم شماره 7: تعهد فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری
‌‌‌‌فرم شماره 8: طرح تحقیق رساله دکتری
‌‌‌‌فرم شماره 9: درخواست ارائه سمینار شش ماهه‌‌‌ دکتری
‌‌‌‌فرم شماره 10: صورتجلسه سمینار شش ماهه دکتری
‌‌‌‌فرم شماره 11: صورتجلسه پیش دفاع دانشجویان دکتری
‌‌‌‌فرم شماره 12: دریافت وام دانشجویان دکتری
فرم شماره 1: چكيده پايان‌نامه‌‌ کارشناسی ارشد
فرم شماره 2: خلاصه آئين نگارش پايان‌نامه کارشناسی ارشد
فرم شماره 3: انتخاب پايان‌نامه برتر‌‌ کارشناسی ارشد
فرم شماره 4: مراحل دفاع از پايان‌نامه کارشناسی ارشد
فرم شماره 5: گزارش سه ماهه‌‌‌ کارشناسی ارشد
فرم شماره 6: تقاضای تعيين استاد راهنمای دوم پايان‌نامه‌‌ کارشناسی ارشد
فرم شماره 7: تقاضای تغيير عنوان‌‌ کارشناسی ارشد
فرم شماره 8: طرح تحقیق پایان‌نامه ‌ کارشناسی ارشد
‌‌‌‌فرم شماره 9: آمادگی دفاع کارشناسی ارشد
‌‌‌‌فرم شماره 10: گزارش شفاهی پايان‌نامه کارشناسی ارشد
فرم شماره 1: آئين‌نامه چاپ پايان‌نامه (رساله‌)های دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس‌‌‌‌ مشترک
فرم شماره 2: دستورالعمل حق مالکيت مادی و معنوی مشترک
فرم شماره 3: تسويه حساب با دانشكده و اداره پژوهش مشترک
فرم شماره 4: تایید مقاله توسط استاد راهنما‌‌ مشترک
فرم شماره 5: درخواست پرداخت حق‌التالیف مخصوص دانشجویان‌‌‌ مشترک
فرم شماره 6: درخواست شركت در مجامع علمی داخل كشور برای دانشجویان‌‌‌ مشترک
فرم شماره 7: تقاضای تعيين استاد مشاور‌ مشترک
فرم شماره 8: درخواست شركت در كارگاه‌های خارج از كشور‌ مشترک
فرم شماره 9: درخواست شركت در كارگاه‌های داخل كشور‌‌ مشترک
‌‌‌‌فرم شماره 10: پرسش‌نامه ایمنی آزمایشگاه‌ مشترک
‌‌‌‌فرم شماره 11: معرفی‌نامه پژوهش کل‌ مشترک
‌‌‌‌فرم شماره 12: نحوه نگارش پایان‌نامه رساله‌ مشترک
‌‌‌‌فرم شماره 13: راهنمای هزينه كرد‌‌ مشترک
‌‌‌‌فرم شماره 14: صورت ريز هزينه‌های مصرفی‌‌‌ مشترک
‌‌‌‌فرم شماره 15: صورتجلسه‌‌‌ مشترک
‌‌‌‌فرم شماره 16: قرارداد‌‌ مشترک
‌‌‌‌فرم شماره 17: هزينه کرد‌‌ مشترک
‌‌‌‌فرم شماره 18: استفاده از امكانات آزمايشگاهی بين دانشكده‌ای‌‌‌‌‌ مشترک


فرم‌های اداری و مالی
عنوان گروه دریافت
‌‌‌‌فرم شماره 1: انتقال اموال مشترک
‌‌‌‌‌‌‌‌فرم شماره 2: درخواست خرید مشترک
‌‌‌‌‌‌‌‌فرم شماره 3: ماموریت اداری کمتر از یک روز مشترک
‌‌‌‌‌‌‌‌فرم شماره 4: درخواست خروج اموال از دانشگاه مشترک
‌‌‌‌‌‌‌‌فرم شماره :5 برگه مرخصی مشترک
فرم شماره 6: درخواست مجوز حضور در آزمایشگاه تا ساعت 24 مشترک
فرم شماره 7: مجوز حضور در آزمایشگاه مشترک