ارتباط با ما


 
  • آدرس: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها
  • صندوق پستی: 138-14115
  • تلفن: 82884393
  • دورنگار: 82884393
  • Website: Ise.modares.ac.ir
  • E-Mail: Ise@modares.ac.ir