حوزه ریاست


 
ریاست دانشکده


مجتبی رفیعیان
معاون اداری و مالی


سید ابوتراب احمد پناه
معاون آموزشی


كیانوش سوزنچی
معاون پژوهشی


اصغر فهیمی فر

مدیران گروه‌ها


گرافیک(ارتباط تصویری)


سید ابوتراب احمد پناه
مديريت پروژه و ساخت و مدیریت امور هنری


احسان اله اشتهاردیان
معماری


مجتبی انصاری
پژوهش و تاریخ هنر


حسن علی پورمند
نقاشی


محمدكاظم حسن وند
هنرهای اسلامی گرایش نگارگری


مجتبی رفیعیان
شهرسازی(برنامه‌ریزی شهری و طراحی شهری)


حمیدرضا صارمی
ادبيات نمايشی


سید مصطفی مختابادامرئی
کارگردانی و بازیگری


فرهاد مهندس پور
انیمیشن و سینما


امیرحسن ندائی