حوزه ریاست


 
هیات رئیسه

ریاست دانشکده

دکتر علی اکبر تقوایی

مدیران گروه ها

دکتر حسن علی پورمند

دکتر حسن علی پورمند
گروه پژوهش و تاریخ هنر

دکتر امیرحسین ندایی

دکتر امیرحسین ندایی
گروه انیمیشن و سینما

دکتر سید ابوتراب  احمد پناه

دکتر سید ابوتراب احمد پناه
گروه گرافیک(ارتباط تصویری)

دکتر سید حبیب‌اله لزگی

دکتر سید حبیب‌اله لزگی
گروه ادبيات نمايشی

دکتر فرهاد مهندس پور

دکتر فرهاد مهندس پور
گروه کارگردانی و بازیگری

دکتر حمیدرضا  صارمی

دکتر حمیدرضا صارمی
گروه شهرسازی(برنامه‌ریزی شهری و طراحی شهری)

دکتر احسان اله اشتهاردیان

دکتر احسان اله اشتهاردیان
گروه مديريت پروژه و ساخت و مدیریت امور هنری

دکتر محمد خزایی

دکتر محمد خزایی
گروه هنرهای اسلامی گرایش نگارگری