حوزه ریاست


 
هیات رئیسه

ریاست دانشکده

دکتر مجتبی رفیعیان

سیدابوتراب احمدپناه

معاون اداری و مالی

سیدابوتراب احمدپناه

مدیران گروه ها

دکتر حسن علی پورمند

دکتر حسن علی پورمند
گروه پژوهش و تاریخ هنر

دکتر امیرحسین ندایی

دکتر امیرحسین ندایی
گروه انیمیشن و سینما

دکتر سید ابوتراب  احمد پناه

دکتر سید ابوتراب احمد پناه
گروه گرافیک(ارتباط تصویری)

دکتر فرهاد مهندس پور

دکتر فرهاد مهندس پور
گروه کارگردانی و بازیگری

دکتر حمیدرضا  صارمی

دکتر حمیدرضا صارمی
گروه شهرسازی(برنامه‌ریزی شهری و طراحی شهری)

دکتر احسان اله اشتهاردیان

دکتر احسان اله اشتهاردیان
گروه مديريت پروژه و ساخت و مدیریت امور هنری

دکتر محمد خزایی

دکتر محمد خزایی
گروه هنرهای اسلامی گرایش نگارگری