فرم‌ها


 

bulletفرم های دانشگاه
bulletفرم های دانشکده


فرم‌های آموزشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: کاربرگ درخواست تعیین رتبه دانش آموختگان دانش‏ آموخته 20
فرم شماره 1: کاربرگ تعیین استاد راهنمای دانشجوی دکتری دکتری 12
فرم شماره 2: کاربرگ ارزیابی سمینار یک دکتری 3
فرم شماره 3: کاربرگ ارزیابی سمینار دو دکتری 3
فرم شماره 4: طراحی سوالات آزمون دوره دکتری دکتری 5
فرم شماره 1: کاربرگ تعیین استاد راهنما و زمینه­کاری پایان‌نامه کارشناسی­ارشد کارشناسی ارشد 52
فرم شماره 1: کاربرگ تعیین موضوع سمینار دوره کارشناسی­ارشد و دکتری مشترک 23
فرم شماره 2: کاربرگ درخواست تجدید نظر نمرة امتحانی پایان ترم مشترک 3
فرم شماره 3: کاربرگ درخواست مشترک 16
فرم شماره 4: درخواست تمدید تحصیلی دوم دوره های ارشد و دکتری مشترک 33
فرم شماره 5: کاربرگ درخواست مرخصی تحصیلی مشترک 2
فرم شماره 6: کاربرگ درخواست انصراف دائم از تحصیل مشترک 6
فرم شماره 7: کاربرگ مجوز دفاع مشترک 60
فرم شماره 8: طرح درس مشترک 7
فرم شماره 9: کاربرگ مرخصی پیش از زایمان مشترک 5
فرم شماره 10: کاربرگ مرخصی پس از زایمان مشترک 0
فرم شماره 11: درخواست تمدید تحصیلی دوم دوره های ارشد و دکتری مشترک 19
فرم شماره 12: کمیسیون موارد خاص مشترک 7فرم‌های پژوهشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: کاربرگ دریافت وام دکتری 3
فرم شماره 2: کاربرگ طرح تحقیق رساله دوره دکتری دکتری 40
فرم شماره 3: کاربرگ دفاع از موضوع پیشنهادی رساله دکتری دکتری 33
فرم شماره 4: کاربرگ درخواست ارائه سمینار شش ماهه دکتری 24
فرم شماره 5: کاربرگ صورت¬جلسه ارائه سمینار شش¬ماهه دوره دکتری دکتری 27
فرم شماره 6: کاربرگ صورت جلسه پیش دفاع دکتری دکتری 23
فرم شماره 7: کاربرگ دفاع از رساله دکتری دکتری 23
فرم شماره 1: کاربرگ صورت¬جلسه ارائه شفاهی گزارش پایان¬نامه کارشناسی¬ارشد کارشناسی ارشد 63
فرم شماره 1: کاربرگ تعیین/ حذف استاد مشاور پایان­نامه/ رساله مشترک 16
فرم شماره 2: کاربرگ تغییرعنوان پایان­نامه کارشناسی­ارشد/ رساله دکتری مشترک 23
فرم شماره 3: کاربرگ مجوز دفاع مشترک 46
فرم شماره 4: شرایط استفاده از دوره هی تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دوره دکتری مشترک 9
فرم شماره 5: کاربرگ مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده شرکت در دوره شش ماهه فرصت مطالعاتی دانشجویان دو مشترک 5
فرم شماره 7: کاربرگ درخواست معرفی‌نامه مشترک 10
فرم شماره 8: آیین نامه چاپ مشترک 129
فرم شماره 11: فرم صورتجلسه مشترک 22
فرم شماره 12: فرم قرارداد مشترک 11
فرم شماره 13:آئین نامه حق مالکیت مشترک 81
فرم شماره 14: کاربرگ درخواست پیش دفاع دکتری 59
فرم شماره 16: فرمت تسویه حساب دانشکده مشترک 100