فرم‌ها


 

bulletفرم های دانشگاه
bulletفرم های دانشکده


فرم‌های آموزشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: کاربرگ تعیین استاد راهنمای دانشجوی دکتری دکتری 18
فرم شماره 2: کاربرگ ارزیابی سمینار یک دکتری 3
فرم شماره 3: کاربرگ ارزیابی سمینار دو دکتری 9
فرم شماره 4: طراحی سوالات آزمون دوره دکتری دکتری 5
فرم شماره 1: کاربرگ تعیین استاد راهنما و زمینه ­کاری پایان‌نامه کارشناسی ­ارشد کارشناسی ارشد 67
فرم شماره 1:کاربرگ تعیین موضوع سمینار دوره کارشناسی­ ارشد و دکتری مشترک 39
فرم شماره 3: کاربرگ درخواست مشترک 24
فرم شماره 4: درخواست تمدید تحصیلی دکتری دکتری 49
فرم شماره 5: کاربرگ درخواست مرخصی تحصیلی مشترک 3
فرم شماره 6: کاربرگ درخواست انصراف دائم از تحصیل مشترک 9
فرم شماره 8: طرح درس مشترک 10
فرم شماره 9: کاربرگ مرخصی پیش از زایمان مشترک 5
فرم شماره 10: کاربرگ مرخصی پس از زایمان مشترک 0
فرم شماره 11: درخواست تمدید تحصیلی اول و دوم کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 34
فرم شماره 12: کمیسیون موارد خاص مشترک 20فرم‌های پژوهشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: کاربرگ دریافت وام دکتری 3
فرم شماره 2 : کاربرگ طرح تحقیق رساله دوره دکتری دکتری 63
فرم شماره 3: کاربرگ دفاع از موضوع پیشنهادی رساله دکتری دکتری 59
فرم شماره 4: کاربرگ درخواست ارائه سمینار شش ماهه دکتری 41
فرم شماره 5: کاربرگ صورت جلسه ارائه سمینار شش ماهه دوره دکتری دکتری 48
فرم شماره 6: کاربرگ صورت جلسه پیش دفاع دکتری دکتری 42
فرم شماره 7: کاربرگ دفاع از رساله دکتری دکتری 57
فرم شماره 8: کاربرگ صورت جلسه ارائه شفاهی گزارش پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 107
فرم شماره21:طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 118
فرم شماره 9: کاربرگ تعیین/ حذف استاد مشاور پایان­ نامه/ رساله مشترک 31
فرم شماره 10: کاربرگ تغییرعنوان پایان­ نامه کارشناسی ­ارشد/ رساله دکتری مشترک 37
فرم شماره 12: شرایط استفاده از دوره هی تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دوره دکتری دکتری 19
فرم شماره 13: کاربرگ مدارک مورد نیازجهت تشکیل پرونده شرکت در دوره شش ماهه فرصت مطالعاتی دانشجویان دو دکتری 16
فرم شماره 14: ارائه گزارش سه ماه کارشناسی ارشد 49
فرم شماره 15: آیین نامه چاپ مشترک 166
فرم شماره 16: فرم صورتجلسه مشترک 40
فرم شماره 17: فرم قرارداد مشترک 19
فرم شماره 18:آئین نامه حق مالکیت مشترک 109
فرم شماره19: کاربرگ درخواست پیش دفاع دکتری 76
فرم شماره 20: فرمت تسویه حساب دانشکده مشترک 184
فرم شماره 22:تقاضاي تعيين/ حذف استاد راهنمای دوم کارشناسی ارشد 6