فرم‌ها


 

bulletفرم های دانشگاه
bulletفرم های دانشکده


فرم‌های آموزشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: کاربرگ تعیین استاد راهنمای دانشجوی دکتری دکتری 29
فرم شماره 2: کاربرگ ارزیابی سمینار یک دکتری 12
فرم شماره 3: کاربرگ ارزیابی سمینار دو دکتری 11
فرم شماره 4: طراحی سوالات آزمون دوره دکتری دکتری 8
فرم شماره 1: کاربرگ تعیین استاد راهنما و زمینه ­کاری پایان‌نامه کارشناسی ­ارشد کارشناسی ارشد 120
فرم شماره 1:کاربرگ تعیین موضوع سمینار دوره کارشناسی­ ارشد و دکتری مشترک 86
فرم شماره 3: کاربرگ درخواست مشترک 35
فرم شماره 4: درخواست تمدید تحصیلی دکتری دکتری 49
فرم شماره 5: کاربرگ درخواست مرخصی تحصیلی مشترک 6
فرم شماره 6: کاربرگ درخواست انصراف دائم از تحصیل مشترک 12
فرم شماره 8: طرح درس مشترک 13
فرم شماره 9: کاربرگ مرخصی پیش از زایمان مشترک 6
فرم شماره 10: کاربرگ مرخصی پس از زایمان مشترک 1
فرم شماره 11: درخواست تمدید تحصیلی اول و دوم کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 38
فرم شماره 12: کمیسیون موارد خاص مشترک 26فرم‌های پژوهشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: کاربرگ دریافت وام دکتری 5
فرم شماره 2 : کاربرگ طرح تحقیق رساله دوره دکتری دکتری 69
فرم شماره 3: کاربرگ دفاع از موضوع پیشنهادی رساله دکتری دکتری 67
فرم شماره 4: کاربرگ درخواست ارائه سمینار شش ماهه دکتری 43
فرم شماره 5: کاربرگ صورت جلسه ارائه سمینار شش ماهه دوره دکتری دکتری 51
فرم شماره 6: کاربرگ صورت جلسه پیش دفاع دکتری دکتری 54
فرم شماره 7: کاربرگ دفاع از رساله دکتری دکتری 71
فرم شماره 8: کاربرگ صورت جلسه ارائه شفاهی گزارش پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 118
فرم شماره21:طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 132
فرم شماره 9: کاربرگ تعیین/ حذف استاد مشاور پایان­ نامه/ رساله مشترک 38
فرم شماره 10: کاربرگ تغییرعنوان پایان­ نامه کارشناسی ­ارشد/ رساله دکتری مشترک 44
فرم شماره 12: شرایط استفاده از دوره هی تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دوره دکتری دکتری 22
فرم شماره 13: کاربرگ مدارک مورد نیازجهت تشکیل پرونده شرکت در دوره شش ماهه فرصت مطالعاتی دانشجویان دو دکتری 16
فرم شماره 14: ارائه گزارش سه ماه کارشناسی ارشد 74
فرم شماره 15: آیین نامه چاپ مشترک 188
فرم شماره 16: فرم صورتجلسه مشترک 43
فرم شماره 17: فرم قرارداد مشترک 23
فرم شماره 18:آئین نامه حق مالکیت مشترک 133
فرم شماره19: کاربرگ درخواست پیش دفاع دکتری 85
فرم شماره 20: فرمت تسویه حساب دانشکده مشترک 233
فرم شماره 22:تقاضاي تعيين/ حذف استاد راهنمای دوم کارشناسی ارشد 10