فرم‌ها


 

bulletفرم های دانشگاه
bulletفرم های دانشکده


فرم‌های آموزشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم مجوز دفاع مشترک 0فرم‌های پژوهشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
آمادگی دفاع از رساله دکتری دکتری 0
مشخصات دانشجویان ایرانی جهت ارائه مقاله در مجامع علمی به خارج از کشور دکتری 0
فرم گزارش علمی از شرکت در مجمع علمی بین‌المللی خارج از کشور دکتری 0
تقاضای تعیین/ حذف استاد راهنمای دوم رساله دکتری دکتری 0
تقاضای تعیین/ حذف استاد مشاور رساله دکتری دکتری 0
تقاضای تغییرعنوان رساله دکتری دکتری 0
در خواست برگزاری جلسه پیش دفاع دکتری 0
برگه صورتجلسه سمینار شش ماهه دکتری 0
صورتجلسه پیش دفاع رساله دکتری دکتری 0
طرح تحقیق (پروپزال) رساله دکتری دکتری 0
دفاع از موضوع پیشنهادی رساله دکتری دکتری 0
تقاضای تعیین/حذف استاد راهنمای دوم پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 0
تقاضای تعیین/حذف استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 0
تقاضای تغییر عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 0
طرح تحقیق (پروپزال) پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 0
ارائه گزارش شفاهی پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 0
شیوه نامه تدوین رساله و پایان نامه(جدید بهمن 93) مشترک 0
فرم بررسی رساله و پایان نامه برای صدورمجوز دفاع - مربوط به اداره پژوهش مشترک 0
فرم بررسی رساله و پایان نامه برای صدور مجوز دفاع - پیوست الف و ب مشترک 0
فرم تایید مقاله توسط استاد راهنما مشترک 0
دستورالعمل شرکت در همایش ها / کارگاههای دانشجویان (جدید بهمن 93) مشترک 0
برگه درخواست انجام آزمایش با میکروسکوپ الکترونی مشترک 0
فرم استفاده از امکانات آزمایشگاهی بین دانشکده‌ای مشترک 0
فرم پرسشنامه ایمنی آزمایشگاه‌ مشترک 0
صورت ریز هزینه های مصرفی مشترک 0
راهنمای هزینه کرد مشترک 0
فرم صورتجلسه مشترک 0
فرم قرارداد مشترک 0
فرم هزینه کرد  مشترک 0
فرم بررسی رساله و پایان نامه برای صدورمجوز تکثیر پس از دفاع مشترک 0
فرم انتخاب پایان نامه/ رساله برتر دانشجویی مشترک 0
فرم تسویه حساب با دانشکده و اداره پژوهش مشترک 0