فرم‌ها


 


bulletفرم‌های دانشکده

فرم‌های آموزشی

 1. فرم مجوز دفاع

فرم‌های پژوهشی

 1. شيوه نامه تدوين رساله و پايان نامه(جدید بهمن 93)
 2. فرم بررسي رساله و پايان نامه براي صدورمجوز دفاع - مربوط به اداره پژوهش
 3. فرم بررسي رساله و پايان نامه براي صدور مجوز دفاع - پيوست الف و ب
 4. آمادگی دفاع از رساله دکتری
 5. تقاضای تعیین/حذف استاد راهنمای دوم پایان نامه کارشناسی ارشد
 6. تقاضای تعیین/حذف استاد راهنمای دوم رساله دکتری
 7. تقاضای تعیین/حذف استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد
 8. تقاضای تعیین/حذف استاد مشاور رساله دکتری
 9. تقاضای تغییر عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد
 10. تقاضای تغییر عنوان رساله دکتری
 11. درخواست پیش دفاع دکتری
 12. سمینار شش ماهه دکتری
 13. صورتجلسه پیش دفاع دکتری
 14. طرح تحقیق (پروپزال) پایان نامه کارشناسی ارشد
 15. طرح تحقیق (پروپزال) رساله دکتری
 16. دفاع از موضوع پیشنهادی رساله دکتری
 17. ارائه گزارش شفاهی پایان نامه کارشناسی ارشد
 18. فرم تایید مقاله توسط استاد راهنما
 19. درخواست شركت در مجامع علمي خارج از كشور براي دانشجويان دكتري
 20. فرم گزارش علمي از شركت در مجامع علمي بين‌المللي خارج از كشور براي دانشجويان دكتري
 21. دستورالعمل شرکت در همایش ها / کارگاههای دانشجویان (جدید بهمن 93)

 

 فرم های استفاده از آزمایشگاه

 

 


  

 فرم های مالی و هزینه کرد
 

 فرم های تسویه حساب