متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: شهاب الدین خدابخش - مهندسی فرآیند

خلاصه خبر: حذف آرسنیک از محلول آبی به روش جذب سطحی با استفاده از کربن فعال اصلاح شده با سدیم دودسیل سولفات

  • عنوان: حذف آرسنیک از محلول آبی به روش جذب سطحی با استفاده از کربن فعال اصلاح شده با سدیم دودسیل سولفات
  • ارائه‌کننده: شهاب الدین خدابخش
  • استاد راهنما: دکتر حسن پهلوانزاده
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر سید سعید حسینی
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر ارجمند
  • استاد مشاور اول: دکتر مهرداد منطقیان
  • مکان: ساختمان فنی مهندسی اتاق 115
  • تاریخ: 96/11/14
  • ساعت: 15:00

چکیده: پروژه حاضر به بررسی جذب یون‌های نیکل و آرسنیک از محلول آبی به کمک جاذب کربن فعال اصلاح شده با سدیم دودسیل سولفات می‌پردازد. این آزمایش‌ها در سیستم ناپیوسته انجام گردید. شناسایی ساختار جاذب سنتز شده در این پروژه توسط انالیزهای SEM (Scanning Electron Microscope) ، FTIR (Fourier Transform Infrared) و BET (Brunauer-Emmett-Teller) انجام گرفت. اثر پارامترهای تجربی pH، زمان تماس، غلظت اولیه فلز و دما بر جذب سطحی مطالعه شده است. بنابر آزمایش‌های انجام شده، pH بهینه جذب نیکل به کمک جاذب کربن فعال اصلاح شده با سدیم دودسیل سولفات در دمای 25 درجه سانتی‌گراد، 8 است. با افزایش زمان تماس میزان جذب افزایش می‌یابد و بعد از گذشت 5 ساعت به حالت تعادل می‌رسد. میزان راندمان حذف در شرایط بهینه و در غلظت اولیه 50 میلی گرم بر لیتر 18/95% بوده است. اطلاعات تعادلی بدست آمده در محدوده غلظت اولیه نیکل و دمای مطالعه شده با ایزوترم‌های فرندلیچ و ردلیش پترسون تطابق مناسبی دارد. ارزیابی اطلاعات تجربی به منظور بررسی سینتیک جذب سطحی نیکل به کمک جاذب کربن فعال اصلاح شده با سدیم دودسیل سولفات نشان می‌دهد که جذب سطحی نیکل از معادله شبه درجه دوم تبعیت می‌کند. مقادیر پارامترهای ترمودینامیکی نشان می‌دهد که جذب سطحی نیکل در محدوده دمایی 318-298 کلوین امکان‌پذیر، خودبخودی و گرماگیر بوده است. آزمایشات انجام شده برای جذب آرسنیک توسط کربن فعال اصلاح شده با سدیم دودسیل سولفات در مقایسه با کربن فعال اصلاح نشده نشان می‌دهد عمل اصلاح کربن فعال باعث کاهش میزان جذب گردیده و میزان جذب کاهش یافته یافته است.
کلمات کلیدی: جذب، کربن فعال، سدیم دودسیل سولفات، نیکل، آرسنیک، محلول آبی

14 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 461