متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: آقای حمید گودرزی - مهندسی بیوتکنولوژی

خلاصه خبر: جلسه دفاع از پایان نامه: آقای حمید گودرزی

  • عنوان: ساخت و ارزیابی داربست نوین کلاژن- بتا تری کلسیم فسفات برای مهندسی بافت استخوان
  • ارائه‌کننده: حمید گودرزی
  • استاد راهنما: دکتر سمیره هاشمی نجف آبادی
  • استاد ناظر داخلی : دکتر فاطمه باقری
  • استاد ناظر خارجی : دکتر محمد رضا نورانی
  • مکان: دانشکده مهندسی شیمی، اتاق 351
  • تاریخ: 1396/08/01
  • ساعت: 10:30

چکیدهتعداد افراد نیازمند به درمان نقص¬های شدید استخوانی، با پیوند استخوان رو به افزایش است. اما مشکلاتی مانند در دسترس نبودن استخوان در صورت وسیع بودن ضایعه، این روش درمان را با محدودیت روبرو کرده است. از این رو پژوهشگران، ایده مهندسی بافت استخوان را برای جایگزینی با پیوند استخوان مطرح کردند. یکی از عناصر اصلی مهندسی بافت استخوان، داربست است که باید ویژگی¬های مشخصی را دارا باشد. این ویژگی¬ها را، مواد سازنده و همچنین روش مورد استفاده برای تهیه داربست تعیین می¬کند. مطالعات مختلفی درباره¬ی تهیه داربست به روش خشک کردن انجمادی با ترکیب کلاژن و سرامیک بتا تری کلسیم فسفات، به دلیل ویژگی¬های منحصر به فرد این مواد انجام گرفته است. نانو ذرات زیست سرامیکی بتا-تری کلسیم فسفات (β-TCP) به عنوان یک جزء مطلوب در ساختارداربست¬های استخوانی پیشنهاد شده¬¬ است. کلاژن نوع اول، ماده اولیه تشکیل دهنده بافت استخوان است و داربست¬های کلاژنی، خواص زیستی مناسب با درصد تخلخل بالا و ساختار منافذ به هم پیوسته برای تکثیر سلولی دارند. دراین مطالعه، β-TCP با استرانسیم اکسید (SrO) ترکیب شد. داربست¬های نانوکامپوزیتی کلاژن، کلاژن¬-¬ β-TCPو کلاژن¬-¬ β-TCP حاوی استرانسیم با روش خشک کردن انجمادی تهیه شدند. سپس، داربست¬ها با ترکیبات EDC/NHS اتصال عرضی داده شدند. اندازه نانوذرات، با آزمون پراکندگی دینامیک نوری (DLS) بررسی شد. شناسایی فازی و مقدار کلسیم، فسفر، اکسیژن و استرانسیم، با استفاده از آزمون طیف سنجی پراش پرتو ایکس (XRD) و پراش انرژی پرتو ایکس (EDAX) بررسی شدند. همچنین، به منظور تشخیص اجزای مواد سازنده، آزمون طیف نگاری تبدیل فوریه فروسرخ (FT-IR) گرفته شد. ریخت شناسی و ساختار شیمیایی داربست¬های تهیه شده، با آزمون¬های SEM و FTIR تایید شد. به منظور ارزیابی زیست معدنی زایی داربست¬ها، داربست¬ها در تماس با سیال مشابه بدن قرار گرفتند. داربست¬ها پس از 3 و 7 روز به منظور بررسی حضور عناصر کلسیم و فسفر مورد بررسی قرار گرفتند. داربست¬ها همچنین از نظر استحکام مکانیکی مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمون زنده مانی سلولی برای ارزیابی تکثیر سلولی با MTT و همچنین ریخت شناسی سلول روی داربست، با FE-SEM مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور ارزیابی تمایز استخوانی، فعالیت آلکالین فسفاتاز، به عنوان نشانگر تمایزی اندازه گیری شد. داربست کلاژن¬-β-TCP حاوی استرانسیم نشان داد که ساختارمتخلخل با اندازه منافذ مناسب برای رشد بافت و چسبندگی سلولی دارد. نسبت 63/1 کلسیم به فسفر، برای داربست کلاژن¬-¬β-TCP حاوی استرانسیم در مقایسه با داربست کلاژن¬-¬β-TCP پس از 7 روز مشاهده شد. حضور استرانسیم اکسید، خواص مکانیکی داربست را بهبود بخشید. همچنین، حضور اکسید استرانسیم، مادول یانگ و استحکام فشاری داربست کلاژن- β-TCP را 44/6 و 71/3 برابر افزایش داد. مطالعات برون تنی سلولی نشان داد که حضور استرانسیم در داربست کلاژن¬¬- β-TCPتکثیر سلولی را سریعتر می¬کند. فعالیت آلکالین فسفاتاز در نمونه حاوی استرانسیم در روز 14 به طور قابل توجهی افزایش یافت. به طور خلاصه تایید شد که، مشارکت استرانسیم در ساختار β-TCP می¬تواند به عنوان یک گزینه مناسب برای کاربردهای مهندسی بافت استخوان داشته باشد.
کلمات کلیدیکلاژن، بتا-تری کلسیم فسفات، استرانسیم اکسید، خشک کن انجمادی، مهندسی بافت استخوان

30 مهر 1396 / تعداد نمایش : 938