متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: خانم مریم سادات صفوی - مهندسی بیوتکنولوژی

خلاصه خبر: تهیه نانوذرات آلبومین مزدوج شده با پادتن تک دودمانی برای رسانش هدفمند دارو به تومور سرطان سینه

 • عنوان: تهیه نانوذرات آلبومین مزدوج شده با پادتن تک دودمانی برای رسانش هدفمند دارو به تومور سرطان سینه
 • ارائه‌کننده: مریم سادات صفوی
 • استاد راهنما: دکتر سید عباس شجاع الساداتی و دکتر فاضل شکری
 • استاد ناظر داخلی اول: دکتر ابراهیم واشقانی فرهانی
 • استاد ناظر داخلی دوم: دکتر سمیره هاشمی نجف آبادی
 • استاد ناظر خارجی اول: دکتر فاطمه اطیابی از دانشکده داروسازی دانشگاه تهران
 • استاد ناظر خارجی دوم: دکتر حمید موبدی از پژوهشگاه پلیمر
 • استاد مشاور اول: دکتر فرید درکوش
 • استاد مشاور دوم: دکتر امید رعنایی سیادت
 • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر سمیره هاشمی نجف آبادی
 • مکان: 351
 • تاریخ: 11/07/1396
 • ساعت: 13:30

چکیدهسامانه‏های دارورسانی بر پایه آلبومین، با داشتن ویژگی‏هایی مانند زیست سازگاری، زیست تخریب پذیری در بدن و امکان اصلاحات سطحی برای رسانش هدفمند دارو مورد توجه بوده‏اند. در این پژوهش، نانوذرات آلبومین حاوی داروهای آب‏گریز تاموکسیفن و کورکومین، با کمترین میزان واسرشتگی آلبومین با روش‏های خودآرایی و نانوذرات آلبومین پیوندی (نب) با استفاده از همگن سازهای فشار و سرعت بالا تهیه و مشخصه یابی و سپس مورد ارزیابی برون تنی قرار گرفتند. در بخش اول نانوذرات آلبومین حاوی کورکومین به روش خودآرایی و با استفاده از تاثیر قدرت یونی (افزایش غلظت بافر تا mM 125) بر فرآیند، در دمای اتاق و بدون استفاده از ماده کاهنده، تهیه شد. نتایج نشان داد که کورکومین به خوبی خاصیت پاداکسایشی خود را در فرآیند بارگذاری دارو حفظ کرده و از سلول‏های عصبی HT-22 در مقابل ماده سمی گلوتامیت محافظت کرد. در بخش دوم، انرژی ورودی و زمان ماند، به عنوان دو عامل مهم در همگن‏سازها برای تهیه نانوذرات آلبومین حاوی تاموکسیفن مورد بررسی قرار گرفت. اندازه، شاخص پراکندگی نانوذرات و بازده تبدیل آلبومین، با به کارگیری روش رویه پاسخ و با طراحی مرکب میانی، بهینه سازی شدند. نانوذرات در محدوده اندازه مطلوب nm 150-130 و بارگذاری 2/14 % و 6/11 % دارو به ترتیب در همگن سازهای فشار بالا و سرعت بالا تهیه شده، تغییرات کم ساختار دوم آلبومین با استفاده از واکاوی دو رنگ نمایی دورانی تائید شد. در نتیجه، این سامانه گزینه مناسبی برای استفاده از گیرنده‏های اختصاصی آلبومین بیش بیان شده در تومورها شامل گلایکوپروتئین 60 کیلودالتونی و اسپارک است. در نهایت، واکاوی زنده‏مانی سلول‏های سرطان سینه BT474 به همراه وسترن بلات، اثربخشی نانوذرات آلبومین حاوی تاموکسیفن تهیه شده با همگن‏سازها را تائید کرد. همچنین، بررسی پایداری نانوذرات تهیه شده با همگن‏ساز فشار بالا نشان داد که پودر کردن آن با خشک کن انجمادی بدون استفاده از ماده محافظ، خصوصیات نانوذرات را در مدت 12 هفته به خوبی حفظ می‏کند. برای مقایسه این سامانه‏ها با نانوذرات تهیه شده با روش نامحلول‏سازی در پژوهش‏های قبلی، سمیت آن‏ها روی سلول‏های MCF7 انجام شد. نتایج نشان داد که به دلیل بارگذاری دارو به میزان حدود 8-5 % بیشتر از روش‏ نامحلول سازی، مقدار کمتری از نانوذرات تهیه شده ا استفاده از روش‏های فیزیکی، اثربخشی مشابه سامانه‏ی تهیه شده با روش نامحلول‏سازی دارند. به طوری که در غلظت 240 ماکرومولار تاموکسیفن بیشتر از 80 % سلول‏های سرطان MCF7 از بین می‏روند.
کلمات کلیدی نانوذرات آلبومین، همگن‏ساز فشار بالا، همگن‏ساز سرعت بالا، خودآرایی، تاموکسیفن، کورکومین، بهینه سازی

10 مهر 1396 / تعداد نمایش : 859