متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله: خانم طاهره شریفی - مهندسی زیست پزشکی

خلاصه خبر: تهیه هیدروژل رسانای حساس به pH حامل سلول بر پایه کیتوسان / گرافن اکساید برای ترمیم بافت قلب

  • عنوان: تهیه هیدروژل رسانای حساس به pH حامل سلول بر پایه کیتوسان / گرافن اکساید برای ترمیم بافت قلب
  • ارائه‌کننده: طاهره شریفی
  • استاد راهنما: دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی
  • استاد ناظر داخلی اول: Tدکتر فاطمه باقری
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر داوود محبی کلهری
  • استاد مشاور اول: دکتر سمیره هاشمی نجف آبادی
  • مکان: دانشکده فنی مهندسی کلاس p2
  • تاریخ: 29/6/96
  • ساعت: 9

چکیدههیدروژل¬ها شبکه¬های پلیمری آب¬دوست هستند، که قابلیت انتقال به بافت با کم¬ترین خطرات تهاجمی را دارند. هیدروژل¬های درجا تشکیل شونده، دسته¬ای خاص از هیدروژل¬ها هستند که در شرایط محیطی خواص محلول و تحت شرایط فیزیولوژیکی، خواص ژل را از خود نشان می¬دهند. در این پژوهش کیتوسان در محلول آبی 1% حجمی/حجمی استیک اسید حل و محلول یکنواختی با غلضت 1% وزنی/حجمی به عنوان محلول پیش¬ساز هیدروژل کیتوسان تهیه شد. هیدروژل کیتوسان گرافن اکساید، با اضافه کردن 5/1% وزنی/وزنی گرافن اکساید به محلول کیتوسان تهیه شد؛ سپس با افزودن سود 75/0 نرمال، هیدروژل در pH لازم برای زنده¬مانی سلول¬ها (7-5/7) تهیه شد. ریخت شناسی، خواص ساختاری و مکانیکی داربست¬ها، به ترتیب با استفاده از میکروسکوپ الکترونی (SEM)، نگاره سنجی فروسرخ تبدیل فوریه(FTIR) و دستگاه کشش مکانیکی بررسی شد. به طور خلاصه نتایج FTIR اتصال GO به CS را تایید می¬کند. اگرچه ترکیب درصد گرافن اکساید در هیدروژل پایین است (5/1% وزنی/وزنی)، اما افزایش محسوسی در مدول الاستیسیته به دلیل وجود گرافن اکساید قابل مشاهده است. نسبت تورم تعادلی به ترتیب در هیدروژل CS وCG ،630 و 820 کیلوپاسکال به-دست آمد. سپس بررسی¬های سلولی، به منظور بررسی زیست¬سازگاری و توانایی داربست¬ها برای هدایت تمایز سلول¬های hMSC به رده¬ی قلبی انجام شد. آزمون MTT برای هر دو نمونه، رشد و تکثیر سلول¬ها را نشان داد. در نمونه¬ی CG میزان کمی سمیت مشاهده شد. اثر داربست بر میزان تمایز در محیط تمایزی، با بررسی بیان ژن¬های GATA4, Tbx5 و Mef 2 با روش Real Time PCR انجام شد. برای تایید تمایز در حد بیان پروتین، از روش ایمونوهیستوشیمی علیه ژن¬های Vimentin, BMP, Connexin43, α actin استفاده شد. هر دو آزمون اثر مثبت گرافن اکساید بر تمایز را نشان دادند. نتایج کلی نشان داد که نمونه¬ی هیدروژل CG می-تواند گزینه مناسبی برای درمان بافت نارسای قلبی باشد.
کلمات کلیدی هیدروژل، حساس به pH، کیتوسان، گرافن اکساید، سلول¬های بنیادی مزانشیمی، بافت قلب، تمایز.

1 مهر 1396 / تعداد نمایش : 788