ارتباط با ما


 
  • آدرس: دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی
  • صندوق پستی: 114-14115
  • تلفن: 82883517
  • دورنگار: 82884931
  • Email: chem.eng@modares.ac.ir
  • Website: cheme.modares.ac.ir