فرم‌ها


 

bulletفرم های دانشگاهفرم های آموزشی :

انصراف دائم از تحصيل

فرم مجوز دفاع

فرم درخواست مرخصي تحصيلي

فرم تعيين استاد راهنما و عنوان پايان‌نامه (كارشناسي ارشد)

تعيين استاد راهنماي دانشجوي دكتري

فرم تعيين موضوع سمينار

فرم تسویه حساب دانشجویان

 
 
فرم های پژوهشی :

پرسشنامه داوری پیشنهاد رساله دکتری

دستورالعمل نگارش پایان‌نامه/رساله

آئین نامه چاپ مقاله

پایان نامه برتر

چکیده

خلاصه آئین نگارش پایان نامه و رساله

دستورالعمل حق مالکیت مادی و معنوی

فرم تأیید مقاله

طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد

پرسشنامه ایمنی آزمایشگاه HSE

تغییر عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد

تعیین یا حذف استاد راهنمای دوم پایان نامه کارشناسی ارشد

تعیین یا حذف استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد

گزارش سه ماهه

ارائه گزارش شفاهی پایان نامه ارشد

طرح تحقیق رساله دکترا

فرم دفاع از موضوع پیشنهادی

تقاضای تغییر عنوان رساله دکترا

تقاضای تعیین یا حذف استاد راهنمای دوم رساله دکترا

تقاضای تعیین یا حذف استاد مشاور رساله دکترا

درخواست ارائه سمینار شش ماهه

صورتجلسه سمینار شش ماهه

صورتجلسه پیش دفاع دانشجویان دکترا

آمادگی دفاع از رساله دکترا

راهنمای هزینه کرد

صورت ریز هزینه های مصرفی

فرم صورتجلسه هزینه های فعالیتهای پژوهشی پایان نامه و رساله

فرم قرارداد

فرم هزینه کرد

فرم استفاده از امکانات آزمایشگاهی

فرم درخواست استفاده از تجهیزات آزمایشگاه آنالیز دستگاهی

فرم مشخصات دانشجویان دکتری جهت دریافت وام پژوهانه

فرم شماره 2 متقاضیان وام پژوهانه دکتری