فرم‌ها


 

bulletفرم های دانشگاه


فرم‌های آموزشی
عنوان گروه دریافت
انصراف دائم از تحصيل مشترک
فرم مجوز دفاع مشترک
فرم درخواست مرخصی تحصیلی مشترک
فرم تعیین موضوع سمینار مشترک
فرم تعیین استاد راهنما و عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد
فرم تعیین استاد راهنمای دانشجوی دکتری دکتری


فرم‌های پژوهشی
عنوان گروه دریافت
دستورالعمل نگارش پایان‌نامه/رساله مشترک
آئین‌نامه چاپ پایان‌نامه دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس مشترک
فرم انتخاب پایان‌نامه/رساله برتر دانشجویی مشترک
فرم چکیده مشترک
فرم تایید مقاله توسط استاد راهنما مشترک
فرم گزارش سه‌ماهه مشترک
برگ صورتجلسه سمینار شش ماهه مشترک
مراحل كار هزينه كردن از اعتبار پايان نامه / رساله مشترک
صورت ریز هزینه های مصرفی مشترک
فرم صورتجلسه مشترک
فرم قرارداد مشترک
فرم هزينه كرد پشتيباني پايان‌نامه‌های دانشجويی مشترک
فرم استفاده از امكانات آزمايشگاهی مشترک
فرم استفاده از امكانات آزمایشگاه مرکزی دانشكده مهندسی شیمی (آزمایشگاه آنالیز دستگاهی) مشترک
فرم مشخصات دانشجویان دکتری جهت دریافت وام پژوهانه مشترک
طرح تحقيق پايان‌نامه کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد
تقاضای تغييرعنوان پايان‌نامه كارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد
تقاضای تعيين/حذف استاد راهنمای دوم پايان‌نامه کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد
تقاضای تعيين/حذف استاد مشاور پايان‌نامه کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد
صورتجلسه ارائه شفاهی گزارش پايان‌نامه كارشناسی‌ارشد مشترک
پرسشنامه داوری پیشنهاد موضوع رساله دکتری دکتری
طرح تحقيق رساله دکتری دکتری
دفاع از موضوع پیشنهادی رساله دکتری دکتری
تقاضای تغييرعنوان رساله دکتری دکتری
تقاضای تعيين/حذف استاد راهنمای دوم رساله دکتری دکتری
تقاضای تعيين/حذف استاد مشاور رساله دکتری دکتری
برگه صورتجلسه پيشدفاع دانشجويان دكتری دکتری
فرم دفاع از رساله دکتری دکتری
فرم تاییدیه تقاضای وام ویژه دکتری دکتری