فرم‌ها


 

bulletفرم های دانشگاه
bulletفرم های دانشکده


فرم‌های آموزشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: فرم تعیین استاد راهنمای دانشجوی دکتری دکتری 0
فرم شماره 1: فرم تعیین استاد راهنما و عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد 0
فرم شماره 1: انصراف دائم از تحصیل مشترک 0
فرم شماره 2: فرم مجوز دفاع مشترک 0
فرم شماره 3: فرم درخواست مرخصی تحصیلی مشترک 0
فرم شماره 4: فرم تعیین موضوع سمینار مشترک 0فرم‌های پژوهشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
فرم شماره 1: پرسشنامه داوری پیشنهاد موضوع رساله دکتری دکتری 0
فرم شماره 2: طرح تحقیق رساله دکتری دکتری 1
فرم شماره 3: دفاع از موضوع پیشنهادی رساله دکتری دکتری 0
فرم شماره 4: تقاضای تغییرعنوان رساله دکتری دکتری 0
فرم شماره 5: تقاضای تعیین/حذف استاد راهنمای دوم رساله دکتری دکتری 0
فرم شماره 6: تقاضای تعیین/حذف استاد مشاور رساله دکتری دکتری 0
فرم شماره 7: برگه صورتجلسه پیشدفاع دانشجویان دکتری دکتری 0
فرم شماره 8: فرم دفاع از رساله دکتری دکتری 0
فرم شماره 9: فرم تاییدیه تقاضای وام ویژه دکتری دکتری 0
فرم شماره 1: طرح تحقیق پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 3
فرم شماره 2: تقاضای تغییرعنوان پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 1
فرم شماره 3: تقاضای تعیین/حذف استاد راهنمای دوم پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 0
فرم شماره 4: تقاضای تعیین/حذف استاد مشاور پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 0
فرم شماره 1: دستورالعمل نگارش پایان‌نامه/رساله مشترک 0
فرم شماره 2: آئین‌نامه چاپ پایان‌نامه دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس مشترک 0
فرم شماره 3: فرم انتخاب پایان‌نامه/رساله برتر دانشجویی مشترک 0
فرم شماره 4: فرم چکیده مشترک 1
فرم شماره 5: فرم تایید مقاله توسط استاد راهنما مشترک 0
فرم شماره 6: فرم گزارش سه‌ماهه مشترک 4
فرم شماره 7: برگ صورتجلسه سمینار شش ماهه مشترک 0
فرم شماره 9: مراحل کار هزینه کردن از اعتبار پایان نامه / رساله مشترک 0
فرم شماره 10: صورت ریز هزینه های مصرفی مشترک 1
فرم شماره 11: فرم صورتجلسه مشترک 1
فرم شماره 12: فرم قرارداد مشترک 0
فرم شماره 13: فرم هزینه کرد پشتیبانی پایان‌نامه‌های دانشجویی مشترک 1
فرم شماره 14: فرم استفاده از امکانات آزمایشگاهی مشترک 2
فرم شماره 15: فرم استفاده از امکانات آزمایشگاه مرکزی دانشکده مهندسی شیمی (آزمایشگاه آنالیز دستگاهی) مشترک 1
فرم شماره 16: فرم مشخصات دانشجویان دکتری جهت دریافت وام پژوهانه مشترک 0
فرم شماره 5: صورتجلسه ارائه شفاهی گزارش پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد کارشناسی ارشد 0
فرم شماره 17: فایل راهنمای ثبت هزینه پایان نامه و رساله ها از طریق سامانه گلستان مشترک 2