حوزه ریاست


 
هیات رئیسه

ریاست دانشکده

دکتر مهدی رزاقی کاشانی

دکتر احمدرضا بهرامیان

معاون پژوهشی و فناوری

دکتر احمدرضا بهرامیان

مدیران گروه ها

دکتر مهدی عبداللهی

دکتر مهدی عبداللهی
گروه فرآیندهای پلیمراسیون

دکتر آرزو جعفری

دکتر آرزو جعفری
گروه مهندسی نفت-مخازن هیدروکربوری

دکتر سیدعباس شجاع الساداتی

دکتر سیدعباس شجاع الساداتی
گروه مهندسی شیمی-بیوتکنولوژی

دکتر احمدرضا بهرامیان

دکتر احمدرضا بهرامیان
گروه مهندسی پلیمر

سید عباس شجاع الساداتی

سید عباس شجاع الساداتی
گروه مهندسی شیمی - زیست پزشکی