متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای محمد مظفری نیا، گروه مهندسی مخابرات

خلاصه خبر: : مدل¬سازی بیماری آسم در کودکان با استفاده از روش¬های داده¬کاوی و سیستم خبره فازی

  • عنوان: : مدل¬سازی بیماری آسم در کودکان با استفاده از روش¬های داده¬کاوی و سیستم خبره فازی
  • ارائه‌کننده: محمد مظفری نیا
  • استاد راهنما: دکتر حمیدرضا مومنی
  • استاد ناظر داخلی اول: : دکتر امین رمضانی
  • استاد مشاور اول: دکتر سجاد ازگلی
  • استاد مشاور دوم: دکتر سید شمس الدین اطهاری
  • مکان: آزمایشگاه سیستم¬های کنترل هوشمند
  • تاریخ: 96/11/14
  • ساعت: 11;30

چکیده: در این پژوهش به تعیین وضعیت سالم یا بیمار بودن کودکان مشکوک به بیماری آسم و همچنین تعیین شدت بیماری پرداخته شده است. جامعه‌ی پژوهش کودکان و نوجوانان دارای نشانه‌های تنفسی و نمونه پژوهش شامل داده‌های ثبت‌شده 275 نفر از افراد مراجعه‌کننده به بیمارستان مفید تهران و همچنین مرکز طبی کودکان می‌باشند. مجموعه داده‌های ذکرشده با استفاده از شیوه پرسش‌نامه¬ای جمع‌آوری‌شده و با استفاده از الگوریتم درخت تصمیم موردبررسی قرار گرفت، علائم اصلی این بیماری در کودکان و همچنین ارتباط این علائم با یکدیگر استخراج گردید. سپس از سیستم خبره فازی به‌منظور بازه‌بندی شدت بیماری و همچنین تعیین شدت بیماری استفاده شد. متغیرهای ورودی سیستم شامل تنگی‌نفس، شدت حمله تنگی‌نفس، سرفه، خس‌خس سینه، بی‌خوابی، سابقه خانوادگی و سیانوز هست که مقدم‌های قواعد را در پایگاه دانش سیستم تشکیل می‌دهند. این ورودی‌ها بر اساس نتایج حاصل از داده‌کاوی بیمارستان مفید تهران و همچنین نظر 11 فرد خبره که این ورودی‌ها را تائید نموده و بازه‌ آن‌ها را مشخص کرده‌اند، حاصل‌شده است. خروجی سیستم شدت بیماری آسم است که به چهار حالت آسم متناوب، کم، متوسط و شدید و در بازه [0-100] تقسیم‌بندی شده است. بازه‌بندی خروجی نیز همچون بازه‌بندی ورودی بر اساس نظر افراد خبره تنظیم گردیده است. این سیستم در بیمارستان مفید تهران و با حضور پزشکان متخصص و بیماران تست‌شده است. نتایج خروجی سیستم بیانگر انطباق خروجی سیستم با تخمین‌هایی است که پزشکان فوق¬تخصص از شدت بیماری آسم در کودکان داشته‌اند.
کلمات کلیدی: آسم، سیستم خبره فازی، داده‌کاوی ، الگوریتم درخت تصمیم

14 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 503