متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: خانم فاطمه قربانی، گروه مهندسی پزشکی

خلاصه خبر: بازشناسی احساس موسیقیایی بر مبنای همجوشی اطلاعات نوروسینگنال های پیشانی و محتوای آکوستیکی

  • عنوان: بازشناسی احساس موسیقیایی بر مبنای همجوشی اطلاعات نوروسینگنال های پیشانی و محتوای آکوستیکی
  • ارائه‌کننده: فاطمه قربانی
  • استاد راهنما: دکتر سید محمد پورمیرجعفری فیروزآبادی
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر مهدی عروجی
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر علی مطیع نصرآبادی
  • استاد مشاور اول: دکتر پرویز آزادفلاح
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر مهدی عروجی
  • مکان: سالن جلسات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
  • تاریخ: 96/11/15
  • ساعت: 17:30

چکیدهدر این تحقیق، به بازشناسی هیجان القا شده با موسیقی و با استفاده از همجوشی اطلاعات نوروسیگنال پیشانی و محتوای آکوستیکی موسیقی پرداختیم. سه کانال نوروسیگنال پیشانی به منظور کسب اطلاعات عاطفی مورد استفاده قرار گرفتند. دو هیجان پایه غم و شادی با استفاده از دو قطعه موسیقی در هشت نفر از شرکتکنندگان ایجاد شدند و به طور همزمان نوروسیگنال از پیشانی افراد ثبت شد. در مرحلهی اول پردازش، ویژگیهایی از نوروسیگنال پیشانی در حوزهی زمان و فرکانس استخراج شد. سپس با استفاده از روشهای مختلف بهینهترین ویژگیها که تفکیک کنندهی حالتهای هیجانی هستند مشخص شدند. با استفاده از سه طبقهبند ماشین بردار پشتیبان، KNN و subspace KNN به صحت 92 درصد در حالت مستقل از کاربر دست یافتیم. در مرحلهی بعد، ابتدا ویژگیهای مشخص از سیگنال موسیقی استخراج شدند و سپس به بررسی رابطهی بین ویژگیهای نوروسیگنال پیشانی و موسیقی با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون پرداختیم و روند تغییرات این دو مجموعه ویژگی را مورد بررسی قرار دادیم. سپس با استفاده از همجوشی ویژگی‌هایی که با هم مرتبط هستند به طبقه‌بندی دو حالت هیجانی شاد و غمگین برای هر فرد پرداختیم و دریافتیم میانگین صحت در حالت وابسته به کاربر پنج درصد بهبود داشته است.
کلمات کلیدیهیجان، همجوشی اطلاعاتی، نوروسیگنال‌های پیشانی، موسیقی، ویژگی‌های آکوستیکی موسیقی

14 بهمن 1396 / تعداد نمایش : 527