متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رساله : امیر صفری، گروه جنگل-مهندسی جنگل

خلاصه خبر: اثر مدیریت محلی و تغییر اقلیم بر اندوخته کربن روی زمینی جنگل های بلوط زاگرس با بهره گیری از سنجش از دور.

 • عنوان: اثر مدیریت محلی و تغییر اقلیم بر اندوخته کربن روی زمینی جنگل های بلوط زاگرس با بهره گیری از سنجش از دور.
 • ارائه‌کننده: آقا ي امیر صفری
 • استاد راهنما: دکترهرمز سهرابی
 • استاد ناظر داخلی اول: دکتر حمید رضا مرادی
 • استاد ناظر داخلی دوم: دکتر سید محسن حسینی
 • استاد ناظر خارجی اول: دکتر اصغر فلاح
 • استاد ناظر خارجی دوم: دکترجهانگیر محمدی
 • استاد مشاور اول: دکترشعبان شتایی
 • استاد مشاور دوم: دکترسید جلیل علوی
 • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکترمسلم اکبری نیا
 • مکان: سالن دفاع (کاخ)
 • تاریخ: 24/10/96
 • ساعت: 13

چکیده چکیده افزایش مقدار دی‌اکسید کربن در اتمسفر سبب تغییر اقلیم و به‌ویژه گرمایش جهانی شده است، به همین دلیل کمی کردن و بررسی تغییرات اندوختۀ کربن جنگل¬ها و شناخت عوامل مؤثر بر این روند در سال¬های اخیر به یک موضوع مهم در بین دانشمندان مختلف علوم زمین تبدیل‌شده است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر مدیریت محلی و تغییر اقلیم بر میزان تغییرات اندوختۀ کربن روی زمینی جنگل¬های زاگرس در دو منطقه سرفیروزآباد و گهواره در استان کرمانشاه است. در این تحقیق برآورد اندوختۀ کربن و تغییرات آن در یک دوره تقریباً 30 ساله با فواصل 5 سال با استفاده از تصاویر اخذشده از ماهواره لندست بررسي شد. ابتدا زمان مناسب اخذ تصویر و بهترین روش مدل¬سازی از بین روش¬های مختلف پارامتری و الگوریتم¬های یادگیری ماشین تعیین و سپس، با استفاده از این نتایج اندوختۀ کربن روی¬زمینی در جنگل-های موردمطالعه در دوره¬های زمانی مختلف محاسبه شد. درنهایت اثر تغییر اقلیم و دخالت¬های انسانی بر اندوخته کربن، با استفاده از رگرسیون چندگانه با متغیرهای مجازی موردبررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج، صحت روش¬های مدل¬سازی اختلاف جزئی داشت (ضریب تبیین اصلاح‌شده و درصد جذر میانگین مربعات خطا به ترتیب حدود 70/0 و 30 درصد) و مردادماه زمان مناسب برای برآورد اندوختۀ کربن با استفاده از تصویرهای لندست بود. در منطقه¬های موردبررسی به‌استثناء دوره 1389 تا 1394 تقریباً تراکم کربن روند افزایشی داشته است که بیانگر احیاء جنگل¬ها به دلیل کاهش شدت تخریب¬ها است. دلیل کاهش تراکم کربن در دوره زمانی مذکور می¬تواند به سبب خشکیدگی درختان بلوط به دلیل تغییر اقلیم، پدیدۀ ریزگردها و وجود آفات و بیماری¬های مختلف در این جنگل¬ها ¬باشد. روند افزایش تراکم کربن در منطقۀ سرفیروزآباد بیشتر از منطقۀ گهواره بود که نشان‌دهندۀ اثر بیشتر مدیریت محلی بر تغییرات اندوخته کربن در مقایسه با تغییرات اقلیم است. در این تحقیق اثر قابل‌توجه مدیریت محلی بررسی تغییرات ناشی از تغییر اقلیم را ناممکن ساخته است. Abstract Climate change and global warming are caused by increased concentrations of carbon dioxide (CO2) in the atmosphere. Therefore, quantifying sources and sink of carbon, including aboveground carbon (AGC) in forest ecosystems is critical and has attracted great interest across different environmental and earth science disciplines in recent years. The goal of this study was to investigate the effects of local management and climate change on AGC changes of oak forests in two regions in Kermanshah province: (1) Sarfiruz-Abad region, representative of a degraded forest (DF); and (2) Gahvareh region, representative of an un-degraded forest (UF). Due to the lack of previous data about AGC stocks in the study areas, AGC was estimated using imagery acquired from the Landsat satellites from 1987 to 2015 at 5-years intervals. To achieve this purpose, the best statistical modeling methods in the field of parametric and machine learning algorithms were determined. Then, based on these findings, the AGC stocks in previous studied periods were calculated for both of the forest regions. Finally, the effect of climate change and local management on forest growth and AGC stock was investigated via multiple regression by dummy variables. The findings showed that the accuracy of modeling methods had little difference (approximately, R2adj = 0.70, RMSE = 30% of mean) and the peak of the growing season was determined as the suitable time to acquire Landsat imagery for AGC estimates. Results revealed that in both of the study regions, except 2010 to 2015, AGC had an increasing trend. The decrease of AGC between 2010 and 2015 was likely related to dieback of oak trees due to climate change, dust storms, different pests, and other diseases in the study regions. The trend of increasing AGC in the DF was higher than in the UF region, which is indicative of the greater effect of human activities versus climate change. The notable local management effect on AGC changes makes it impossible the assessment of AGC changes affect by climate change.

23 دی 1396 / تعداد نمایش : 410