متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: شیرین محمد جعفری دهکردی، گروه محیط زیست

خلاصه خبر: تعیین الگوی ترکیبی ومنشاء ترکیبات PAH و آلکان های نرمال در بافت های مختلف فک خزری

  • عنوان: تعیین الگوی ترکیبی ومنشاء ترکیبات PAH و آلکان های نرمال در بافت¬های مختلف فک خزری
  • ارائه‌کننده: شیرین محمد جعفری دهکردی
  • استاد راهنما: دکترعلیرضا ریاحی بختیاری
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر سید محمود قاسمپوری
  • استاد ناظر خارجی اول: دکتر علی ماشین چیان
  • استاد مشاور اول: دکتر امیر صیاد شیرازی
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر سامره فلاحتکار
  • مکان: سالن دفاع (کاخ)
  • تاریخ: 20/10/96
  • ساعت: 9

چکیده الگوی ترکیبی و غلظت 30 ترکيبت PAH و آلکان‌های نرمال در بافت¬هاي عضله، کبد، کليه، طحال، چربی، معده، روده، شش و مو در فوک خزری (8 (Pusa caspica= مورد بررسي قرار گرفت. نمونه¬ها در اواخر فصل پاییز و اوايل فصل زمستان جمع¬آوري شدند. بافت‌های مختلف پس از خشک شدن، با استفاده از محلول 5/3 مولار پتاسیم هیدروکسید، صابونی و پس از ستون کارتوگرافی، با دستگاه GC-MS اندازه‌گيري شدند. الگوي تجمع و پراکنش ترکيبات PAH در بافت¬هاي مختلف فوک دریای خزر و تأثير ميزان چربي بافت¬هاي مختلف آنها نيز مورد آناليز قرار گرفت. غلظت ترکيبات PAH و آلکان‎های نرمال براساس وزن خشک در بافت¬هاي مختلف به ترتیب از 79/760 تا 51/11321 نانوگرم بر گرم و 95/524 تا 94/16492 میگروگرم بر گرم متغیر بود. غلظت کلی هر دو ترکیب در بافت نر به طور معنی‌داری بالاتر از جنس ماده به‌دست آمد. ترکيبات با وزن مولکولي کم (دو و سه حلقه‌اي)¬ با ميانگين 97/82 درصد از کل ترکيبات PAH به‌عنوان ترکيبات غالب شناخته شدند. نفتالين در هر دو جنس نر و ماده غالب‌ترین ترکیب بود و بالاترین فراوانی آن در بافت چربی و کبد یافت شد. بالاترین غلظت ترکيبات 4 تا 6 حلقه‌اي در بافت معده و عضله مشاهده شد. ضخامت چربی فک خزری در حوضه جنوبی خزر برای اولین بار گزارش شد که بین میزان غلظت آلکان‌ها و ضخامت ارتباطی یافت نشد اما این نتیجه برای ترکیبات PAH برعکس بود. از طرفی بین Logkow و ترکیبات PAH رابطه منفی معنی‌داری یافت شد. همچنین بين ميزان چربي و غلظت کلي ترکيبات PAH و آلکان‌های نرمال در بافت‌هاي مختلف فوک خزری ارتباط مثبت معني¬داري (8742/0r= و 8798/0 r=005/0> (pبدست آمد. در نتیجه پراکنش و غلظت ترکيبات PAH در بافت¬هاي مختلف به ميزان چربي بافت¬ها بستگي دارد. از این جهت بافت چربی و کبد بالاترین میزان PAH و آلکان‌های نرمال را در خود تجمع داده‌اند و کمترین غلظت در بافت عضله یافت شد. منشأ آلکان‌های نرمال، نفتی گزارش شد و برای بررسی دقیق‌تر از نسبت‌های تشخیصی PAH استفاده شد که منشأ این ترکیبات بینابینی از پتروژنیک و پایروژنیک به‌دست آمد.
کلمات کلیدی فوک خزری، آلکان‌های نرمال، هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای، منشأیابی، الگوی ترکیبی

19 دی 1396 / تعداد نمایش : 597