متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از پایان‌نامه: آقای حمید رحیمیانی ایرانشاهی، گروه :آبخیزداری

خلاصه خبر: اثرات تغییر اقلیم بر روند وقایع حدی دما وبارش در حوزه آبخیز کرخه)

  • عنوان: اثرات تغییر اقلیم بر روند وقایع حدی دما وبارش در حوزه آبخیز کرخه)
  • ارائه‌کننده: حمید رحیمیانی ایرانشاهی
  • استاد راهنما: دکتر حمید رضا مرادی
  • استاد ناظر داخلی اول: دکتر مهدی وفاخواه
  • استاد ناظر خارجی اول: دکترکاکا شاهدی
  • استاد مشاور اول: دکتر خلیل جلیلی
  • نماینده تحصیلات تکمیلی: دکتر عبداواحد خالدی
  • مکان: سالن دفاع(کاخ)
  • تاریخ: 22/8/96
  • ساعت: 30/10

 چکیده گرمایش جهانی علاوه بر تغییردر متوسط متغیرهایی چون دماوبارش،افزایش رویدادهای حدی را نیز به دنبال دارد. براساس این واقعیت، پژوهش حاضر در حوزه آبخیز کرخه انجام گردید. به این منظور، داده‌های 6 ایستگاه سینوپتیک با طول دوره آماری سی ساله در منطقه مورد استفاده قرار گرفت. با بکارگیری این داده‌ها، روند دمای کمینه، بیشینه و بارش، به صورت سری‌های زمانی روزانه، ماهانه، فصلی و سالانه بررسی شد. همچنین شاخص های حدی دما و بارش طی دوره آماری 2010-1980 بررسی گردید. در ادامه شبیه سازی روند شاخص های حدی دما و بارشبرای دوره 2045-2069، با مدل Hadcm3 و سناریوهایA1B,A2,B1انجام گردید. ریز مقیاس سازی داده‌ها با مدل LARS-WGو بررسی روندها با آزمون من کندال و تخمین‌گر سن انجام شد. نتایج حاکی از آن است که در تمام سری‌های زمانی مورد بررسی، دمای کمینه و بیشینه در اکثر ایستگاه‌ها دارای روند افزایشی است. میزان این روند افزایشی در دمای کمینه بیشتر است(شیب تغییرات 77/2 و 75/2 به ترتیب در ایستگاه‌های سنندج و اهواز). در مورد بارش، تغییرات در اغلب ایستگاهها کاهشی و بدون روند معنی‌دار بوده و در تعداد محدودی از ایستگاه‌ها دارای روند کاهشی معنی‌دار است که عموما مربوط به ماه‌های سرد سال می‌شود(09/0- و 07/0- در ایستگاه‎های خرم‌آباد و سنندج در ماه‌ فوریه). بیشترین تغییرات روند بارش در سری‌های زمانی سالانه مشاهده شد(02/0- در ایستگاه‌ سنندج). به این ترتیب که در اغلب ایستگاه‌ها، روند کاهشی معنی‌داری در بارش مشاهده می‌شود. بررسی روند نمایه‌های حدی دماحاکی از افزایش فراوانیرویدادهای گرم، نظیر روزهایگرم (66/0 کرمانشاه)، شب‌هایگرم(59/0 اهواز)،تعداد روز تابستانی(15/1 کرمانشاه)، شب‌های حاره‌ای(25/1 اهواز) طول دوره رویش و کاهش فراوانی رویدادهایسرد، نظیر روزهای سرد(4/0- اهواز)، شب‌های سرد(56/0- سنندج)، روزهای یخبندان(94/0- سنندج) و روزهای یخی(94/0- همدان) است. بررسی روند وقایع حدی شاخص‌های دما در هر سه سناریو مورد مطالعه برای دوره 2069-2045 نشانگر آن است که علیرغم وجود برخی شرایط کاهشی یا افزایشی در شاخص‌های مذبور، در اغلب این شاخص‌ها روند معنی‌داری دیده نمی‌شود و بیشترین تغییرات مربوط به رویدادهای سرد، نظیر شب‌های سرد (13/0 اهواز) و روزهای سرد(14/0 خرم‌آباد)است که در اغلب ایستگاه‌ها روند افزایشی را نشان داد.‌ لازم به ذکر است که تمامی این تغییرات ذکر شده در بالا، بر اساس شیب سن می باشد. بررسی نتایج حاصل از شاخص‌های مختلف حدی بارش بیانگر آن است که در اغلب این شاخص‌ها روند مشخصی دیده نمی‌شود تنها مورد استثناء در بین ایستگاه‌های مورد مطالعه، ایستگاه اهواز است که به ویژه در دو سناریو A2و A1B،بیشتر در معرض شرایط تغیراقلیم بوده و مولفه‌های بارش نظیر شدت بارش و تعداد روزهای همراه با بارش در آن دارای روند کاهشی است. نتایج سه سناریو مورد مطالعه در حوضه کرخه بیانگر آن است که هیچ کدام از این سناریوها(بدبینانه، خوش‌بینانه و حدواسط) نسبت به دیگری تفاوت فاحشی را نشان نمی‌دهند و عملا اختلاف بین این سناریوها نزدیک به یکدیگر می‌باشد. این نتایج نشان می‌دهد که حوضه کرخه بیش از آنکه تحت تاثیر اقلیم جهانی و شرایط مترتب بر آن قرار گیرد بیشتر تحت تاثیر مولفه‌های منطقه‌ای و محلی است. کلید واژه‌ها:نمایه‌های حدی، ریزمقیاس سازی، Hadcm3، Rclimdex، سناریوهای تغییراقلیم، حوضه کرخه

Abstract Global warming has an increase in extreme events, and changes in the average of variables such as temperature and precipitation. Based on this fact, the present study was carried out in Karkheh watershed. For this purpose, the data of 6 synoptic stations with a length of 30 years in the region were used. Using these data, trends of minimum and maximum temperature and precipitation were investigated in daily, monthly, seasonal and annual time series. Also, extreme temperature and precipitation indexes were analyzed during the statistical period from 1980 to 2010. In addition, a simulation of the temperature and precipitation indexes was performed with the Hadcm3 model and the scenarios A1B, A2, B1for a period from 2045 to 2069. Downscaling of the data was done with the LARS-WG model and examined the trends with the Mean Kendall test and Sen estimator. The results indicate that in all of the time series, the minimum and maximum temperatures have an increasing trendin most of the stations. The rate of this increase is higher at the minimum temperature (slopes of changesare 2.77 and 2.75 at stations in Sanandaj and Ahwaz, respectively). For precipitation, changes in most of the stations are decreasing and there are no significant trends. Also, in a few stations, there are significant decreasing trends, which are generally related to cold months (-0.09 and -0.07 at station Khorramabad and Sanandaj in February). The most of changes in the precipitation trend were observed in annual time series (0.02 at Sanandaj station). Therefore, there are significant decreasing trends in precipitation at most of the stations. A study on the trend of extreme temperature indexes indicates thatthe frequency of warm eventsis increased.For example,warm days (0.61 Kermanshah), warm nights (0.99 Ahwaz), number of summer days (15.1 Kermanshah), tropical nights (1.25 Ah), length The period of growing and decreasing the frequency of cold events, such as cold days (-0.48), cold nights (-0.56Sanandaj), freezing days (San. -0.94), and ice days (-0.94Hamadan). Investigating the trends of extreme temperature indexes in each of the three scenarios from 2045 to 2069 indicate that in spite of some decreasing or increasing conditions in these indexes, most of these indexes do not show a significant trend.Also, most of the changes are related to cold events, such as Cold nights (0.13 Ahwaz) and cold days (0.14 Khorramabad), which show an increasing trend at most of the stations. It should be noted that all of the above changes are based on the Sen slope. Analyze of different precipitation indexes indicates that there is no clear trendin most of them. The only exception is the Ahvaz station, which are more exposed with climate changeconditions under two scenarios A2 and A1B.In addition, the components of precipitation, such as precipitation intensity and the number of days with precipitation, have decreasing trends. The results of the three scenarios in the Karkheh watershed indicate that none of these scenarios (pessimistic, optimistic, and intermediate) are significantly different from the others, and practically the differences between these scenarios are close to each other. These results indicate that the Karkheh watershed is more affected by regional and local factors than the global climate and related conditions. Keywords:Extreme Indexes, Downscaling, Hadcm3, Rclimdex, Climate Change Scenarios, Karkheh Watershed.
کلمات کلیدی TEXT

20 آبان 1396 / تعداد نمایش : 317