ارتباط با ما


 
  • :مازندران، شهرستان نور، خيابان امام خمينی، بلوار امام رضا، دانشكده منابع طبيعی و علوم دريايی
  • :46414-356
  • :011-44553101
  • :011-44553101
  • :dean_nat@modares.ac.ir
  • :nat.modares.ac.ir