فرم‌ها


 

bulletفرم های دانشگاهbulletفرم‌های دانشکده

فرم‌های پژوهشی

  1. صورتجلسه ارائه شفاهی گزارش پایان نامه کارشناسی‌ارشد
  2. فرم چکیده انگلیسی
  3. فرم درخواست استفاده از امکانات آزمایشگاهی/کارگاهی در روزهای تعطیل
  4. فرم درخواست استفاده از امکانات آزمایشگاهی/کارگاهی در روزهای غیرتعطیل
  5. فرم ریز هزینه‌های مصرفی و غیرمصرفی پایان‌نامه دانشجو
  6. فرم قرارداد
  7. فرم آمادگی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
  8. فرم آمادگی دفاع از پایان نامه دکتری
  9. فرم چکیده فارسی
  10. برگه پشتیبانی از طرح پذیرش دانشجویان دکتری برای عناوین اعلام شده در جراید

فرم های دکتری

  آزمون جامع

  انصراف

  فرم صورتجلسه سمینار

  فرم عدم انتخاب واحد

  گزارش وضعیت تحصیلی

  موارد خاص 1

  موارد خاص 2

  مرخصی تحصیلی

  نظر خواهی

  تمدید88

  تمدید 1 دکتری

  تمدید 2 دکتری

  تسویه دانش آموختگان

  تسویه حساب دانشجویی منابع طبیعی و علوم دریایی

  تسویه حساب دانشکده منبع طبیعی و علوم دریایی

فرم های کارشناسی ارشد