آزمایشگاه‌ها


 

 

 • آزمایشگاه شیمی و خاكشناسی
 • آزمایشگاه شیلات و بیوتكنولوژی آبزیان
 • آزمایشگاه فرآوری و تغذیه آبزیان
 • آزمایشگاه مطالعات میکروسکوپی
 • آزمایشگاه محیط‌زیست و تجزیه دستگاهی
 • آزمایشگاه فیزیك دریا
 • آزمایشگاه سنجش از راه دورو GIS 7- آزمایشگاه مطالعات بذر گیاهان مرتعی
 • آزمایشگاه مهندسی جنگل
 • سردخانه مركزی
 • آزمایشگاه صنایع چوب و كاغذ
 • كارگاه تحقیقات شیلات
 • كارگاه صنایع چوب