حوزه ریاست


 
هیات رئیسه

ریاست دانشکده

دکتر علیرضا ریاحی بختیاری

دکتربهبودمحبی

معاون آموزشی

دکتربهبودمحبی

دکتر مهدی وفا خواه

معاون اداری و مالی

دکتر مهدی وفا خواه

دکتر سید محمود قاسمپوری

معاون دانشجویی و فرهنگی

دکتر سید محمود قاسمپوری

مدیران گروه ها