آزمون دکتری


 
رشته و گرایش آزمون نام و نام خانوادگی عضو هیأت علمی رشته و گرایش عضو هیأت علمی رتبه علمی زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
زیست شناسی دریا - جانوران دریا صابر خدابنده اکوفیزیولوژی دانشیار مشاهده مشاهده
زیست شناسی دریا - جانوران دریا سیدجعفر سیف آبادی مختاری زیست شناسی دریا دانشیار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسی آبخیز (حفاظت آب و خاک، مدیریت حوزه های آبخیز) سیدحمیدرضا صادقی مهندسی حفاظت خاک و آب استاد مشاهده مشاهده
علوم و مهندسی آبخیز (حفاظت آب و خاک، مدیریت حوزه های آبخیز) حمیدرضا مرادی رکابدارکلائی هیدرو اقلیم دانشیار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسی آبخیز (حفاظت آب و خاک، مدیریت حوزه های آبخیز) مهدی وفاخواه علوم و مهندسی آبخیز داری - آب دانشیار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسی آبخیز (حفاظت آب و خاک، مدیریت حوزه های آبخیز) سیدخلاق میرنیاهریکنده ئی خاک شناسی - حفاظت آب و خاک دانشیار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسی آبخیز (حفاظت آب و خاک، مدیریت حوزه های آبخیز) عبدالواحد خالدی درویشان علوم و مهندسی آبخیز داری - آب استادیار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسی جنگل( علوم زیستی جنگل، عمران و بهره برداری جنگل) هرمز سهرابی علوم و مهندسی جنگل دانشیار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسی جنگل( علوم زیستی جنگل، عمران و بهره برداری جنگل) مسعود طبری کوچکسرائی علوم و مهندسی جنگل استاد مشاهده مشاهده
علوم و مهندسی جنگل( علوم زیستی جنگل، عمران و بهره برداری جنگل) امید اسماعیل زاده علوم و مهندسی جنگل استادیار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسی جنگل( علوم زیستی جنگل، عمران و بهره برداری جنگل) اکبر نجفی علوم و مهندسی جنگل دانشیار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسی جنگل( علوم زیستی جنگل، عمران و بهره برداری جنگل) سیدجلیل علوی علوم و مهندسی جنگل استادیار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسی جنگل( علوم زیستی جنگل، عمران و بهره برداری جنگل) سیدمحسن حسینی علوم و مهندسی جنگل استاد مشاهده مشاهده
علوم و مهندسی جنگل( علوم زیستی جنگل، عمران و بهره برداری جنگل) یحیی کوچ علوم و مهندسی جنگل استادیار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسی جنگل( علوم زیستی جنگل، عمران و بهره برداری جنگل) مسلم اکبری نیا علوم و مهندسی جنگل دانشیار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسی شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان محمدرضا کلباسی مسجدشاهی علوم و مهندسی شیلات استاد مشاهده مشاهده
علوم و مهندسی شیلات- تکثیر و پرورش آبزیان عبدالمحمد عابدیان کناری علوم و مهندسی شیلات استاد مشاهده مشاهده
علوم و مهندسی شیلات- فرآوری محصولات شیلاتی مسعود رضائی علوم و مهندسی شیلات استاد مشاهده مشاهده
علوم و مهندسی شیلات- فرآوری محصولات شیلاتی سیدفخرالدین حسینی علوم و مهندسی شیلات استادیار مشاهده مشاهده
علوم و مهندسی شیلات- فرآوری محصولات شیلاتی مهدی طبرسا علوم و مهندسی شیلات استادیار مشاهده مشاهده
محیط زیست عباس اسماعیلی ساری علوم و مهندسی محیط زیست استاد مشاهده مشاهده
محیط زیست علیرضا ریاحی بختیاری علوم و مهندسی محیط زیست دانشیار مشاهده مشاهده
محیط زیست حبیب اله یونسی علوم و مهندسی محیط زیست استاد مشاهده مشاهده
محیط زیست نادر بهرامی فر علوم و مهندسی محیط زیست استادیار مشاهده مشاهده
محیط زیست سیدمحمود قاسم پوری علوم و مهندسی محیط زیست استادیار مشاهده مشاهده
محیط زیست حامد یوسف زاده پایین رود پشتی علوم و مهندسی محیط زیست استادیار مشاهده مشاهده
محیط زیست مهدی غلامعلی فرد علوم و مهندسی محیط زیست استادیار مشاهده مشاهده
محیط زیست سامره فلاحتکار علوم و مهندسی محیط زیست استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی (کامپوزیت های لیگنوسلولزی) سعید کاظمی نجفی مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی استاد مشاهده مشاهده
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی (کامپوزیت های لیگنوسلولزی) بهبود محبی مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی (کامپوزیت های لیگنوسلولزی) ربیع بهروزاشکیکی مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی دانشیار مشاهده مشاهده
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی (کامپوزیت های لیگنوسلولزی) علی شالبافان مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی (کامپوزیت های لیگنوسلولزی) امیر خسروانی مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی استادیار مشاهده مشاهده
مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی (کامپوزیت های لیگنوسلولزیی) مهدی رحمانی نیا مهندسی صنایع چوب و فرآورده های سلولزی استادیار مشاهده مشاهده