زمانبندی کلاس‌ها


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# ژنتیک جمعیت (اختصاصی) دکتر واعظ کارشناسی‌ارشد 30/10-30/8 چهارشنبه
# آمار حیاتی پیشرفته (اختصاصی) دکتر واعظ کارشناسی‌ارشد 30/11-30/8 دوشنبه
# مساله مخصوص (اختصاصی) دکتر واعظ - دکتر احسانی کارشناسی‌ارشد یکشنبه 13-15
# ژنتیک مولکولی (اختصاصی) دکترمسعودی کارشناسی‌ارشد 12-9 یکشنبه
# روش تحقیق (اختصاصی) دکترمسعودی کارشناسی‌ارشد 15-13 دوشنبه
# بیوشیمی حیوانی پیشرفته (اختصاصی) دکتر روزبهان کارشناسی‌ارشد 11-9 شنبه
# ژنتیک کمی پیشرفته (اختصاصی) دکتر احسانی دکتری 13-15 سه شنبه
# ژنتیک حفاظت (اختصاصی) دکترمسعودی دکتری 30/10-30/12 چهارشنبه
# براورد مولفه های واریانس (اختصاصی) دکتر واعظ دکتر احسانی دکتری 30/10-30/8 شنبه
# ژنتیک مولکولی پیشرفته (اختصاصی) دکترمسعودی دکتری 11-9 دوشنبه
# شناخت و کاربرد دستگاههای آزمایشگاهی (اختصاصی) دکتر روزبهان کارشناسی‌ارشد 12:30-15:00 شنبه ها
# گوارش و سوخت وساز دردام (اختصاصی) دکتر رضایی کارشناسی‌ارشد 13-15 سه شنبه
# روشهای تولید و فراوری خوراک دام (اختصاصی) دکتر رضایی کارشناسی‌ارشد 11-9 چهارشنبه
# پروتئینها و اسیدهای آمینه در تغذیه دام (اختصاصی) دکتر روزبهان دکتری 8:30-10:30 یکشنبه ها
# مباحث نوین در تغذیه دام (اختصاصی) دکتر روزبهان دکتری 8:30-10:30 دوشنبه
# بیوانرژتیک در تغذیه دام (اختصاصی) دکتر رضائی دکتری 13-15 یکشنبه ها
# چربیها و کربوهیدراتها در تغذیه دام (اختصاصی) دکتر روزبهان دکتر رضائی دکتری 30/8-30/11 سه شنبه