زمانبندی کلاس‌ها


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# فيزيك خاك پيشرفته (اختصاصی) بهرامي حسينعلي کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 10:30-12:00 مکان: كلاس گروه خاكشناسي درس(ع): چهار شنبه 10:30-12:00 مکان: كلاس گروه خاكشناسي
# روش تحقيق (اختصاصی) كريميان اقبال مصطفي کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 10:30-12:00 مکان: كلاس گروه خاكشناسي
# حاصلخيزي خاك پيشرفته (اختصاصی) ملكوتي محمدجعفر - دلير ندا کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 08:30-10:00 درس(ع): سه شنبه 08:30-10:00
# شيمي خاك پيشرفته (اختصاصی) راهنمائي رسول کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 08:30-10:00 مکان: كلاس گروه خاكشناسي درس(ت): چهار شنبه 08:30-10:00 مکان: كلاس گروه خاكشناسي
# روشهاي پيشرفته آماري (اختصاصی) مختصي بيدگلي علي کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 10:30-12:00 مکان: كلاس گروه خاكشناسي درس(ع): يك شنبه 13:30-15:00 مکان: كلاس گروه خاكشناسي