زمانبندی کلاس‌ها


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# روشهاي مولكولي در بيماري شناسي گياهي (اختصاصی) شمس بخش مسعود کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس 10
# مديريت بيماريهاي گياهي (اختصاصی) صفائي ناصر کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 08:30-10:30 مکان: كلاس 15 درس(ت): يك شنبه 10:30-12:30 مکان: كلاس 15
# اصول نماتد شناسي و نماتدهاي انگل گياهي (اختصاصی) پورجم ابراهيم پدرام مجيد کارشناسی‌ارشد درس(ت): چهار شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس 10 درس(ع): چهار شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس 10
# قارچ شناسي تكميلي (اختصاصی) موسوي جرف سيدعلي کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس 10