حوزه ریاست


 
هیات رئیسه

ریاست دانشکده

دکتر علی‌اصغر طالبی

دکتر احمد معینی

معاون اداری و مالی

دکتر احمد معینی

دکتر مجید آقاعلیخانی

معاون دانشجویی و فرهنگی

دکتر مجید آقاعلیخانی

مدیران گروه ها

دکتر سید مجید میر لطیفی

دکتر سید مجید میر لطیفی
گروه آبیاری و زهکشی

دکتر قاسم كریم زاده

دکتر قاسم كریم زاده
گروه اصلاح نباتات

دکتر سید ابوالقاسم مرتضوی

دکتر سید ابوالقاسم مرتضوی
گروه اقتصاد کشاورزی

دکتر کاظم ارزانی

دکتر کاظم ارزانی
گروه باغبانی

دکتر ناصر صفایی

دکتر ناصر صفایی
گروه بیماری‌شناسی گیاهی

دکتر فرید شریعتمداری

دکتر فرید شریعتمداری
گروه پرورش و مدیریت طیور

دکتر جمال محمد ولی سامانی

دکتر جمال محمد ولی سامانی
گروه سازه‌های آبی

دکتر سعید مرید

دکتر سعید مرید
گروه مهندسی منابع آب

دکتر عنایت عباسی

دکتر عنایت عباسی
گروه ترویج و آموزش کشاورزی

دکتر سعید محرمی‌پور

دکتر سعید محرمی‌پور
گروه حشره‌شناسی کشاورزی

دکتر رسول راهنمایی

دکتر رسول راهنمایی
گروه خاک‌شناسی

دکتر یوسف روزبهان

دکتر یوسف روزبهان
گروه دامپروری

دکتر زهره حمیدی اصفهانی

دکتر زهره حمیدی اصفهانی
گروه صنایع غذایی

دکتر محمد هادی خوش تقاضا

دکتر محمد هادی خوش تقاضا
گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم

دکتر نوراله احمدی

دکتر نوراله احمدی
گروه بیوتکنولوژی کشاورزی