زمانبندی کلاس‌ها


 
#نام درسنام استادمقطعزمان/مکان
# طراحي شبكه هاي آبياري و زهكشي (اختصاصی) منعم محمدجواد کارشناسی‌ارشد درس(ت): دو شنبه 08:30-10:30
# زهكشي تكميلي (اختصاصی) همائي مهدي کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس گروه آبياري زهكشي
# روشهاي عددي (اختصاصی) كوچك زاده مهدي کارشناسی‌ارشد درس(ت): سه شنبه 08:00-10:00 مکان: كلاس گروه آبياري زهكشي
# آبياري قطره اي (اختصاصی) ميرلطيفي سيدمجيد کارشناسی‌ارشد درس(ت): يك شنبه 15:00-17:30 مکان: كلاس گروه آبياري زهكشي درس(ت): چهار شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس گروه آبياري زهكشي
# آبياري باراني (اختصاصی) ميرلطيفي سيدمجيد کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 10:00-12:00 مکان: كلاس گروه آبياري زهكشي درس(ت): يك شنبه 13:00-15:00 مکان: كلاس گروه آبياري زهكشي
# رياضيات مهندسي (اختصاصی) اساتيد گروه آموزشي کارشناسی‌ارشد درس(ت): شنبه 13:30-15:00 مکان: كلاس گروه آبياري زهكشي درس(ت): چهار شنبه 13:30-15:00