فرم‌ها


 

bulletفرم های دانشگاهbulletفرم‌های دانشکده

فرم‌های آموزشی

 1. فرم درخواست کمیسیون موارد خاص
 2. فرم تعیین موضوع سمینار ارشد
 3. فرم تعیین موضوع سمینار 1 و 2 دکتری
 4. فرم تعیین استاد راهنمای کارشناسی ارشد
 5. فرم تعیین استاد راهنمای دکتری
 6. فرم درخواست مرخصی تحصیلی
 7. فرم انصراف از تحصیل
 8. فرم درخواست تمدید تحصیلی اول کارشناسی ارشد
 9. فرم درخواست تمدید تحصیلی دوم کارشناسی ارشد
 10. فرم درخواست تمدید تحصیلی دکتری
 11. فرم تسویه حساب
 12. فرم مجوز دفاع کارشناسی ارشد
 13. فرم مجوز دفاع دکتری
 14. فرم تقاضا
 15. فرم تعیین رتبه دانش‌آموختگان
 16. فرم درخواست تجدید نظر نمره امتحانی
 17. فرم طرح درس
 18. فرم ارزيابی سمينار 1 و 2 دكتری
 19. فرم ارزيابی پيشرفت كار تحقيقاتی
 20. فرم طراحی سوالات آزمون دكتری

فرم های پژوهشی دانشجویان :

فرم های عمومی :

معرفی نامه پژوهش کل‌

فرم پرسشنامه ایمنی آزمایشگاه‌

جدول پیوست فرم پرسشنامه ایمنی آزمایشگاه‌

تقاضاي تعيين استاد مشاور‌


تقاضاي تعيين استاد راهنماي دوم پايان نامه‌‌

تقاضاي تغيير عنوان‌‌

درخواست شركت در كارگاههای داخل كشور‌‌

درخواست شركت در كارگاههای خارج از كشور‌


برگه درخواست پرداخت حق‌التالیف مخصوص دانشجویان‌‌‌

برگه درخواست شركت در مجامع علمی داخل كشور برای دانشجویان‌‌‌

برگه گزارش سه ماهه‌‌‌

برگه تایید مقاله توسط استاد راهنما‌‌


نمونه حاشیه بندی صفحات شروع هر فصل پایان نامه / رساله‌‌‌‌

نحوه نگارش پایان نامه / رساله‌

فرم های استفاده از امکانات آزمایشگاه ها :

برگه درخواست انجام آزمايش با ميكروسكوپ الكتروني‌‌‌

فرم استفاده از امكانات آزمايشگاهي بين دانشكده‌اي‌‌

فرم های مالی پایان نامه و رساله :

صورت ريز هزينه هاي مصرفي‌‌‌

راهنماي هزينه كرد‌‌

فرم صورتجلسه‌‌‌

فرم قرارداد‌‌

فرم هزينه کرد‌‌

فرم های تسویه حساب :

آيين نامه چاپ پايان‌نامه (رساله‌)هاي دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس‌‌‌‌

چكيده پايان نامه‌‌

خلاصه آئين نگارش پايان

دستورالعمل حق مالکيت مادی و معنوی

فرم انتخاب پايان نامه برتر‌‌

فرم تسويه حساب با دانشكده و اداره پژوهش

فرم های کارشناسی ارشد :

فرم گزارش شفاهی پايان نامه كارشناسي ارشد‌‌‌

مراحل تصويب و ثبت پايان نامه كارشناسي ارشد‌

فرم آمادگی دفاع كارشناسي ارشد‌

مراحل دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد‌‌‌

برگه طرح تحقیق پایان نامه ‌

فرم های دکتری :

فرم دریافت وام دانشجویان دکتر‌

مراحل دفاع از رساله دكتري‌

فرم آمادگی دفاع از رساله دکتری‌

فرم دفاع از موضوع پیشنهادي رساله‌

برگه درخواست شرکت در مجامع علمی خارج از کشور برای دانشجویان دوره دکتری‌

فرم گزارش علمی از شركت در مجمع علمي بين‌المللي خارج از كشور‌‌

شرایط استفاده از دوره های تحقیقاتی کوتاه مدت دانشجویان دکتری (وزارت علوم)‌‌

برگه گزارش سفر‌

طرح تحقیق رساله دکتری‌‌‌

درخواست ارائه سمینار شش ماهه‌‌‌

برگه صورتجلسه سمینار شش ماهه‌‌

برگه صورتجلسه پیش دفاع دانشجویان دکتری ‌

فرم های اداری و مالی :

فرم انتقال اموال‌

فرم درخواست خرید‌

فرم درخواست خودرو‌

فرم درخواست کالا از انبار‌

فرم مأموریت اداری کمتر از یک روز

فرم درخواست خروج اموال از دانشگاه