فهرست دروس


 
نام گروه مشاهده برنامه درسی گروه
بازاریابی و تجارت الکترونیک مشاهده
مدیریت سیستم و بهره‌وری مشاهده
مهندسی سیستم‌های اقتصادی‌واجتماعی مشاهده
مهندسی صنایع مشاهده
مهندسی فناوری اطلاعات مشاهده
استخراج مشاهده
فرآوری مواد معدنی مشاهده
مکانیک سنگ مشاهده
خوردگی و حفاظت از فلزات مشاهده
شناسایی و انتخاب مواد مشاهده
نانو مواد مشاهده