زمینه‌های تحقیقاتی


 

تقی شهرابی فراهانی (استاد)

  • جنبه های الکتروشیمیایی خوردگی
  • بازدارنده های خوردگی
  • پوشش های مقاوم در برابر خوردگی
  • حفاظت کاتدی خطوط لوله و سازه های دریایی

علیرضا صبورروح اقدم (دانشیار)

  • مهندسی سطح و پوشش های مقاوم به خوردگی و سایش دماي پايين و دماي بالا | تریبولوژی و خوردگی دماي بالا

محمود علی اف خضرائی (دانشیار)

  • مهندسی سطح و پوشش های مقاوم به خوردگی وسایش | جنبه های الکتروشیمیایی و مکانیکی خوردگی

سیدمحمدمهدی هادوی (دانشیار)

  • خوردگی و اکسیداسیون | مهندسی سطح- بیومواد