زمینه‌های تحقیقاتی


 
نام و نام خانوادگی رشته و گرایش
عضو هیأت علمی
رتبه علمی رشته و گرایش آزمون زمینه تحقیقاتی اول زمینه تحقیقاتی دوم
کامران گشتاسبی گوهرریزی مکانیک سنگ دانشیار مهندسی معدن- مکانیک سنگ ژئو مکانیک نفت و شکست هیدرولیکی دینامیک سنگ
حمید رضا نجاتی مکانیک سنگ استادیار مهندسی معدن- مکانیک سنگ مکانیک شکست دینامیک سنگ
مرتضی احمدی مکانیک سنگ استاد مهندسی معدن- مکانیک سنگ اندازه گیری تنش های برجا در سنگ ژئو مکانیک نفت