زمینه‌های تحقیقاتی


 

مرتضی احمدی (استاد)

  • اندازه گیری تنش های برجا در سنگ
  • ژئو مکانیک نفت
  • رفتار وابسته به زمان سازه‌های سنگی

کامران گشتاسبی گوهرریزی (دانشیار)

  • ژئو مکانیک نفت
  • | دینامیک سنگ | حفر فضاهای زیرزمینی

احسان طاهری (استادیار)

  • مدلسازی مخازن نفتی | مدلسازی خمیری | مدلسازی چند مقیاسی

حمید رضا نجاتی (استادیار)

  • دینامیک سنگ | مکانیک شکست | طراحی فضاهای زیرزمینی