زمینه‌های تحقیقاتی


 

مسعود منجزی (استاد)

 • چالزنی و آتشباری | طراحی و برنامه ریزی در معادن سطحی | شبیه¬سازی و مدلسازی در معادن | تحلیل پایداری در معادن

احمدرضا صیادی (دانشیار)

 • اقتصاد و مدیریت پروژه | مدلسازی و بهینه-سازی | مدیریت تعمیر و نگهداری ماشین-آلات | مدیریت زنجیره تامین | مدیریت بهره وری

محمدحسین بصیری (استادیار)

 • اقتصاد و مدیریت در معادن و صنایع معدنی | مدلسازی و شبیه-سازی در معادن و صنایع معدنی | ارزشیابی معادن و صنایع معدنی | بازاریابی مواد معدنی

جعفر خادمی حمیدی (استادیار)

 • طراحی و برنامه-ریزی در معادن زیر زمینی | حفاری مکانیزه و تونلسازی | طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشگاهی | اتوماسیون در معادن

مجتبي رضاخواه (استادیار)

  امین اله موسوی نقلی (استادیار)

  • مدلسازی ریاضی در معادن
  • بهینه سازی با استفاده از روشهای محاسبات نرم
  • تحلیل داده های معدنی
  • بهینه سازی در شرایط عدم قطعیت