خسرو خواجه
استاد
  • دکتری: بیو شیمی
  • کارشناسی‌ارشد: بیو شیمی
  • کارشناسی:
  • آدرس: دانشکده علوم زیستی،گروه بیوشیمی