فرم‌ها


 

bulletفرم های دانشگاهbulletفرم‌های دانشکده

فرم‌های پژوهشی

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع از رساله دکتری


فرم هزینه جهت استفاده در پروپوزال

فرم طرح تحقیق پایان نامه کار شناسی ارشد

فرم آمادگی دفاع از پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد

فرم های دفاع از رساله دکتری

فرم هزينه‌کرد پشتيباني پايان‌نامه‌ و رساله

فرم تعیین داوران و زمان دفاع از طرح تحقیق رساله دکتری

طرح تحقیق رساله دکتری


فرم های آموزشی :