حوزه ریاست


 
هیات رئیسه

ریاست دانشکده

دکتر سید مسعود امینی

مدیران گروه ها

دکتر سید محمد حسینی (سرپرست)

دکتر سید محمد حسینی (سرپرست)
گروه ریاضی کاربردی

دکتر علی رجایی(سرپرست)

دکتر علی رجایی(سرپرست)
گروه علوم کامپیوتر و نظریه محاسبه