متن کامل خبر


 
جلسه دفاع از رسانه:خانم الهام روشندل، گروه هماتولوژی

خلاصه خبر: جهت شرکت درجلسه دفاع از رساله خانم الهام روشندل بر دانشجوی مقطع دکتری رشته هماتولوژی دانشکده علوم پزشکی حضور بهم رسانید.

  • دانشیار - راهنمای اصلی: استاد محترم جناب آقای دکتر سعید کاویانی
  • استاد -راهنمای دوم: استاد محترم جناب آقای دکترعباس حاجی فتحعلی
  • دانشیار -مشاور: استاد محترم جناب آقای دکترمسعود سلیمانی
  • دانشیار-ناظر و نماینده تحصیلات تکمیلی: استاد محترم جناب آقای دکترسعید آبرون
  • دانشیار-ناظر داخلی: استاد محترم جناب آقای دکترمهرداد نوروزی نیا
  • دانشیار-داور مدعو: استاد محترم سرکار خانم دکتر مهین نیکو گفتار
  • دانشیار-داور مدعو: استاد محترم جناب آقای دکتر شعبان علیزاده
  • مکان: دانشکده علوم پزشکی -ساختمان پزشکی یک قدیم -سالن سینمار
  • تاریخ: 1397-03-09
  • ساعت: 10-12
9 خرداد 1397 / تعداد نمایش : 375