فرم‌ها


 

bulletفرم های دانشگاه
bulletفرم های دانشکده


فرم‌های آموزشی
عنوان گروه دریافت
فرم درخواست دانشجو در خصوص عدم انتخاب واحد مشترک
فرم انصراف دائم از تحصیل مشترک
فرم درخواست مرخصی تحصیلی مشترک
فرم صورتجلسه ارائه سمینار مشترک
درخواست مجوز دفاع دانشجو مشترک
برگه تسویه حساب دانشجویان (دانشکده) مشترک
برگه تسویه حساب دانشجویان (دانشگاه) مشترک
فرم درخواست دانشجو جهت طرح در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه مشترک
فرم خلاصه وضعیت تحصیلی دانشجو جهت طرح در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه مشترک
درخواست تمدید تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 88 و بعد از آن (حداکثر یک نیمسال تحصیلی 5/4 ماه) کارشناسی ارشد
درخواست تمدید تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 88 و بعد از آن(حداکثر یک نیمسال تحصیلی 5/1 ماه) کارشناسی ارشد
درخواست تمدید تحصیلی دانشجویان دکتری ورودی 88 و بعد از آن دکتریفرم‌های پژوهشی
عنوان گروه دریافت
درخواست شركت در كارگاه‌هاي داخل كشور مشترک
درخواست شركت در كارگاه‌هاي خارج از كشور مشترک
برگه درخواست پرداخت حق‌التأليف مخصوص دانشجويان مشترک
برگه درخواست شركت در مجامع علمي داخل كشور براي دانشجويان مشترک
برگه دريافت حق عضويت در انجمنهاي علمي ـ تخصصي داخل و خارج كشور مشترک
برگه مقالات مستخرج از پايان نامه / رساله دانشجويان مشترک
برگه انتخاب رساله / پايان نامه برتر دانشجويي مشترک
فرم های استفاده از امکانات آزمایشگاه حیوانات علوم پزشکی مشترک
فرم درخواست حیوان از آزمایشگاه حیوانات دانشگاه تربیت مدرس مشترک
فرم استفاده از امکانات آزمایشگاهی بین دانشکده ای مشترک
فرم استفاده از امكانات آژمايشگاهي بين گروهي دانشكده علوم پزشكي مشترک
برگه تاييد مقاله توسط استاد راهنما مشترک
برگه پشتيباني از طرح پذيرش دانشجويان دكتري مشترک
برگه معرفي نامه مشترک
فرم تعیین استاد راهنما مشترک
پرسشنامه ایمنی، بهداشت و محیط زیست مشترک
فرم چكيده فارسي (جهت تسويه حساب با دانشكده) مشترک
معرفي نامه جهت خريد حيوانات آزمايشگاهي خارج از دانشگاه مشترک
كاربرگ تقاضاي صدور معرفي نامه همكار تحقيقاتي براي حضور در آزمايشگاههاي دانشگاه تربيت مدرس مشترک
فرم استفاده از خدمات آزمایشگاه عمومی دانشکده علوم پزشکی مشترک
برگه طرح تحقيق پايان نامه های کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد
برگه اعلان برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد
گزارش سه ماهه کارشناسی ارشد
گزارش شفاهی کارشناسی ارشد
برگه درخواست شرکت درمجامع علمي خارج از کشوربراي دانشجويان دوره دکتري دکتری
شرايط استفاده از دوره هاي تحقيقاتي کوتاه مدت دانشجويان دکتري (وزارت علوم) دکتری
برگه استفاده از دوره هاي تحقيقاتي کوتاه مدت دانشجويان دکتري (وزارت بهداشت) دکتری
طرح تحقيق رساله دکتري دکتری
گزارش سه ماهه دکتری
درخواست ارائه سمینار شش ماهه دکتری
برگه صورتجلسه سمینار شش ماهه دکتری
درخواست ارائه پیش دفاع دکتری


فرم‌های اداری و مالی
عنوان گروه دریافت
برگ درخواست كالاهاي غير مصرفي از انبار مشترک
برگ درخواست خروج اموال از دانشگاه مشترک
فرم انتقال اموال مشترک
فرم خريد كالاي خارجي مشترک
فرم تحويل كالا و انتقال اموال داخلي مراكز و واحدها (ويژه پرسنل قراردادي) مشترک
فرم درخواست کالاهای در حکم مصرفی از انبار مشترک
برگه درخواست خودرو برای انجام ماموریت اداری روزانه مشترک
فرم گزارش کارکرد اعضای محترم هیات علمی ( مخصوص مدیران گروهها ) هیات علمی
فرم گزارش کارکرد اعضای محترم هیات علمی هیات علمی
برگه درخواست مرخصی هیات علمی