فرم‌ها


 

bulletفرم های دانشگاهbullet فرم‌های دانشکده

فرمهاي آموزشی

 1.   فرم درخواست دانشجو در خصوص عدم انتخاب واحد
 2.   فرم انصراف دائم از تحصیل
 3.   فرم درخواست مرخصی تحصیلی
 4.   درخواست تمدید تحصیلی دانشجویان دکتری ورودی 88 و بعد از آن
 5.   درخواست تمدید تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 88 و بعد از آن (حداکثر یک نیمسال تحصیلی 5/4 ماه)
 6.   درخواست تمدید تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 88 و بعد از آن(حداکثر یک نیمسال تحصیلی 5/1 ماه)
 7.   فرم صورتجلسه ارائه سمینار
 8.   درخواست مجوز دفاع دانشجو
 9.   برگه  تسویه حساب  دانشجویان (دانشکده)
 10.   برگه  تسویه حساب  دانشجویان (دانشگاه)
 11.   فرم درخواست دانشجو جهت طرح در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه
 12.   فرم خلاصه وضعیت تحصیلی دانشجو جهت طرح در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه

فرم هاي پژوهشي دانشجويان


 1. درخواست شركت در كارگاه‌هاي داخل كشور (در صفحه معاونت پژوهشی دانشگاه )
   
 2. درخواست شركت در كارگاه‌هاي خارج از كشور (در صفحه معاونت پژوهشی دانشگاه )
   
 3. برگه درخواست پرداخت حق‌التأليف مخصوص دانشجويان (در صفحه معاونت پژوهشی دانشگاه )
   
 4. برگه درخواست شركت در مجامع علمي داخل كشور براي دانشجويان ( در صفحه معاونت پژوهشی دانشگاه )
   
 5. برگه دريافت حق عضويت در انجمنهاي علمي ـ تخصصي داخل و خارج كشور ( در صفحه معاونت پژوهشی دانشگاه )
   
 6.   برگه مقالات مستخرج از پايان نامه / رساله دانشجويان

 7.   برگه انتخاب رساله / پايان نامه برتر دانشجويي
   
 8.   فرم های استفاده از امکانات آزمایشگاه حیوانات علوم پزشکی
 9.   فرم درخواست حیوان از آزمایشگاه حیوانات دانشگاه تربیت مدرس
 10.   فرم استفاده از امکانات آزمایشگاهی بین دانشکده ای 
   
 11.   فرم استفاده از امكانات آژمايشگاهي بين گروهي دانشكده علوم پزشكي
 12.   برگه تاييد مقاله توسط استاد راهنما
 13.   برگه پشتيباني از طرح پذيرش دانشجويان دكتري
   
 14.   برگه معرفي نامه

 15.   فرم تعیین استاد راهنما
 16.   پرسشنامه ایمنی، بهداشت و محیط زیست 

 17.   فرم چكيده فارسي (جهت تسويه حساب با دانشكده).
   
 18.   معرفي نامه جهت خريد حيوانات آزمايشگاهي خارج از دانشگاه
 19.   كاربرگ تقاضاي صدور معرفي نامه همكار تحقيقاتي براي حضور در آزمايشگاههاي دانشگاه تربيت مدرس
 20. فرم استفاده از خدمات آزمایشگاه عمومی دانشکده علوم پزشکی


فرم هاي پژوهشي دانشجويان دکتري


 1. برگه درخواست شرکت درمجامع علمي خارج از کشوربراي دانشجويان دوره دکتري ( در صفحه معاونت پژوهشی دانشگاه )
 2. شرايط استفاده از دوره هاي تحقيقاتي کوتاه مدت دانشجويان دکتري (وزارت علوم) ( در صفحه معاونت پژوهشی دانشگاه )
 3. برگه استفاده از دوره هاي تحقيقاتي کوتاه مدت دانشجويان دکتري (وزارت بهداشت)( در صفحه معاونت پژوهشی دانشگاه )
 4.   طرح تحقيق رساله دکتري
   
 5.   گزارش سه ماهه
 6.   درخواست ارائه سمینار شش ماهه
 7.   برگه صورتجلسه سمینار شش ماهه
   
 8.   درخواست ارائه پیش دفاع

فرم هاي پژوهشي دانشجويان كارشناسي ارشد


 1.   برگه طرح تحقيق پايان نامه های کارشناسی ارشد
 2.   برگه اعلان برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه
   
 3.   گزارش سه ماهه

 4.   گزارش شفاهی

bullet فرم هاي اخلاق پزشکیفرم های اداری و مالی

  برگ درخواست كالاهاي غير مصرفي از انبار

  برگ درخواست خروج اموال از دانشگاه

  فرم انتقال اموال

  فرم خريد كالاي خارجي

  فرم تحويل كالا و انتقال اموال داخلي مراكز و واحدها (ويژه پرسنل قراردادي)

  فرم درخواست کالاهای در حکم مصرفی از انبار

  برگه درخواست خودرو برای انجام ماموریت اداری روزانه

  فرم گزارش کارکرد اعضای محترم هیات علمی ( مخصوص مدیران گروهها )

  فرم گزارش کارکرد اعضای محترم هیات علمی

  برگه درخواست مرخصی