متن کامل خبر


 
دفاعیات شهریور ماه 1396

خلاصه خبر:

1- عنوان: تخمين و ارزيابي ميزان آبگذري در تونل انتقال آب سرپل ذهاب(T4) با استفاده از روش تحليلي و عددي

استاد راهنما: دکتر ماشااله خامه چیان

نام دانشجو: احسان محمودیان

مقطع :کارشناسی ارشد

رشته :زمین شناسی مهندسی

تاریخ دفاع: 20/6/96

روز :دوشنبه

ساعت : 15

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

 

2- عنوان :   تخمين و ارزيابي ميزان آبگذري در تونل انتقال آب سرپل ذهاب(T4) با استفاده از روش تحليلي و عددي

استاد راهنما: دکتر میرفضل اله موسوی

نام دانشجو: سید عبدالرسول آذری

مقطع :دکتری

رشته :شیمی تجزیه

تاریخ دفاع:28/6/96

 روز: سه شبه

ساعت : 15

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

 

3- عنوان: سنتز و شناسايي مشتقات كومارين داراي حلقه هاي جوش خورده و بر خي تركيبات هتروسيكل حاوي اتم هاي نيتروژن ، گوگرد  اكسيژن

استاد راهنما: دکتر عبدالعلی علیزاده

نام دانشجو: پریناز جمال

مقطع :کارشناسی ارشد

رشته :شیمی آلی

تاریخ دفاع: 29/6/96

روز :چهارشنبه

ساعت : 8

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

 

4- عنوان :   كاربردهاي سنتزي 1-(1،3-دي¬اكسو-1،3-دي¬هيدرو-2H-ايندن)-2-اكسو-2-فنيل¬اتان-1-تيولات  و مشتقات آن براي تهيه تركيبات هتروسيكل از طريق واكنش¬هاي چند جزئي

استاد راهنما: دکتر عبدالعلی علیزاده

نام دانشجو: حسین قاسم زاده

مقطع :کارشناسی ارشد

رشته :شیمی آلی

تاریخ دفاع:29/6/96

 روز: چهار شبه

ساعت : 30/9

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

 

5- عنوان:  تهيه چارچوب فلزي آلي متخلخل در سطح جاذب ها و استفاده از آنها در استخراج مقادير بسيار كم آلاينده هاي زيست محيطي

استاد راهنما: دکتر یداله یمینی

نام دانشجو: مهرزاد شکوریان

مقطع :کارشناسی ارشد

رشته :شیمی تجزیه

تاریخ دفاع: 25/6/96

روز: شنبه

ساعت : 14

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

 

6- عنوان:  سنتز و شناسايي نانوذرات اكسيدهاي فلزي (Ni, Co, Mo) بر پايه ي نانوساختارهاي كربني به منظور بررسي خواص كاتاليزوري

استاد راهنما: دکتر علیرضا محجوب

نام دانشجو: احسان سادات منصوری

مقطع :کارشناسی ارشد

رشته :شیمی معدنی

تاریخ دفاع: 29/6/96

روز:چهار شنبه

ساعت :  15

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

 

7- عنوان:  سنتز ، مطالعه ي طيفي و ساختاري و بررسي رفتار كوئورديناسيوني برخي تركيبات جديد فسفر (III) به عنوان كمپلكسهاي حاوي ليگاندهاي موثر در واكنشهاي كاتاليستي

استاد راهنما: دکتر خدایار قلیوند

نام دانشجو: محمد کهنوجی

مقطع :دکتری

رشته :شیمی معدنی

تاریخ دفاع: 28/6/96

روز:سه شنبه

ساعت : 30/16

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

 

8- عنوان :استفاده از نانو ذرات اصلاح شده با بازهاي آلي در تعيين چند شكلي هاي نوكلئوتيدي DNAبه روش الكترو شيمي دو قطبي

استاد راهنما: دکتر میرفضل اله موسوی

نام دانشجو: محدثه برقعی

مقطع :کارشناسی ارشد

رشته :شیمی تجزیه

تاریخ دفاع:24/6/96

 روز: سه شبه

ساعت : 15

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

 

9- عنوان:  سنتز ، شناسايي و بررسي ويژگي هاي عملكردي (از قبيل مغناطيسي، كاتاليزوري و فتو كاتاليزوري ) برخي نانو ذرات اكسيدهاي فلزي دوتايي

استاد راهنما: دکتر علیرضا محجوب

نام دانشجو: اعظم بیات

مقطع :دکتری

رشته :شیمی معدنی

تاریخ دفاع:27/6/96

روز:دوشنبه

ساعت : 15

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

 

10- عنوان:  ارزيابي پايداري تونل دسترسي معدن انگوران از ديدگاه زمين شناسي مهندسي با استفاده از روش هاي تجربي،تحليلي وعددي

استاد راهنما: دکتر علی ارومیه ای

نام دانشجو: ولی اله احمدی

مقطع :کارشناسی ارشد

رشته :زمین شناسی مهندسی

تاریخ دفاع: 20/6/96

روز:دوشنبه

ساعت : 10صبح

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

 

11- عنوان:  پهنه بندي پتانسيل لهيدگي در توده - سنگ هاي فيليتي مسير تونل انتقال آب سد سردشت

استاد راهنما: دکتر ماشااله خامه چیان

نام دانشجو: رضا زائری

مقطع :کارشناسی ارشد

رشته :زمین شناسی مهندسی

تاریخ دفاع:22/6/96

 روز: چهارشبه

ساعت : 10صبح

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

 

12- عنوان:  سنتز تركيب هاي هتروسيكل برمبناي واكنش هسته دوست ها با تيواوراسيل و كينولين ها

استاد راهنما: دکتر عیسی یاوری

نام دانشجو: مه نیا حجتی

مقطع :کارشناسی ارشد

رشته :شیمی آلی

تاریخ دفاع: 12/6/96

روز:یکشنبه

ساعت :  9صبح

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

 

13- عنوان:  سنتز وشناسايي نانو ساختارهاي كامپوزيتي ، بر پايه پلي اكسو متالات تثبيت شده در بسترهاي گرافن اكسيد وسيليسي جهت حذف كاتيون هاي فلزي از محلول آبي

استاد راهنما: دکتر علیرضا محجوب

نام دانشجو: هانیه فخری

مقطع :دکتری

رشته :شیمی معدنی

تاریخ دفاع:27/6/96

روز:دوشنبه

ساعت : 13

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

 

14- عنوان: طراحي و سنتز ارگانو  كاتاليست هاي جديد و استفاده از آنها در واكنش هاي آلي انتخابي

استاد راهنما: دکتر محمد زمان کسایی

نام دانشجو: سید علی موسوی

مقطع :کارشناسی ارشد

رشته :شیمی آلی

تاریخ دفاع:29/6/96

روز :چهارشنبه

ساعت : 18

مکان : همایش طبقه -1

 

15- عنوان :سنتز و شناسايي برخي از نانو ارگانو كاتاليستها و كاربرد آنها در واكنشهاي آلي انتخابي

استاد راهنما: دکتر محمد زمان کسایی

نام دانشجو: اکرم فرخی داود آبادی

مقطع :کارشناسی ارشد

رشته :شیمی آلی

تاریخ دفاع:29/6/96

 روز: چهار شبه

ساعت : 15

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

 

16- عنوان :كاربرد موادفعال سطحي به عنوان بازدارنده خوردگي فلز روي در باتري هاي قليايي

استاد راهنما: دکتر سهیلا جوادیان

نام دانشجو: شیوا خوشامن

مقطع :کارشناسی ارشد

رشته :شیمی فیزیک

تاریخ دفاع:28/6/96

 روز: سه شبه

ساعت : 11

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

 

17- عنوان :سنتز،مطالعه طيفي و ساختاري و بررسي خواص بيولوژيكي  و نوري كمپلكس هاي لانتانيدي مونو فسفر آميدي

استاد راهنما: دکترخدایار قلیوند

نام دانشجو: زهرا روشنیان

مقطع :کارشناسی ارشد

رشته :شیمی معدنی

تاریخ دفاع:28/6/96

 روز: سه شنبه

ساعت : 15

مکان : اتاق همایش واقع در طبقه 1 - دانشکده علوم پایه

 

18- عنوان :مطالعه گرانش به عنوان پديده اي بر آينده

استاد راهنما: دکتر رضا عباسپور

نام دانشجو: متین پور افغان

مقطع :کارشناسی ارشد

رشته :فیزیک ذرات بنیادی

تاریخ دفاع:28/6/96

 روز:سه شبه

ساعت : 30/13

مکان : 3202

 

20 شهریور 1396 / تعداد نمایش : 2155