فرم‌ها


 

bulletفرم های دانشگاهbullet فرم‌های دانشکده

فرم های پژوهشي

 

  1. برگه درخواست پرداخت حق التأليف مقالات

  3. برگه درخواست شركت در مجامع علمي داخل كشور براي اعضاي هيأت علمي

  4. برگه درخواست شركت در مجامع علمي خارج از كشور براي اعضاي هيأت علمي

  5. برگه دريافت حق عضويت در انجمنهاي علمي– تخصصي داخل و خارج كشور

  6. برگه گزارش علمی از شركت در مجمع علمي بين‌المللي خارج از كشور

  9. قرارداد فوق دكتري

  10. برگه درخواست استفاده از فرصت مطالعاتي

  11. برگة سفرهاي خارجي

  12. برگه چكيده فرصت مطالعاتي

  13. مدارك لازم جهت تسويه حساب فرصت مطالعاتي كه پس از بازگشت بايد ارائه شود

  14. برگه درخواست اعضاي هيأت علمي در خصوص دوره هاي آموزشي-تحقيقاتي كوتاه مدت

  15. برگه برنامه پژوهشي ميان مدت اعضاي هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس

  16. گزارش يك ساله پيشرفت كار برنامه هاي پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس

  17. گزارش سه‌ ماهه پيشرفت كار طرح‌هاي پژوهشي دانشگاه تربيت مدرس

  18. برگه پشتيباني از طرح پذيرش دانشجويان دكتري براي عناوين اعلام شده در جرايد

  19. کاربرگ تقاضای صدور معرفی‌نامه همکار تحقيقاتي

  20. برگه سند محضری

  21.  برگه ساخت دستگاه

  22. فرم اعلان زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی به منظور پذیرش دانشجویان دکتری

 

  1. برگه درخواست پرداخت حق‌التأليف مخصوص دانشجويان

  2. برگه درخواست شركت در مجامع علمي داخل كشور براي دانشجويان

  3. برگه دريافت حق عضويت در انجمن‌هاي علمي ـ تخصصي داخل و خارج كشور

  4. حکم تصویب موضوع پایان نامه/ رساله

  5. برگه گزارش سه ماهه

  6. برگه قرارداد

  7. برگه صورت‌جلسه

  8. برگه هزينه كرد پشتيباني پايان نامه/ رساله

   9. برگه مجله چكيده پايان نامه‌های ایران (مرکز اطلاعات ومدارک علمی ایران)

  10. برگه مقالات مستخرج از پايان‌نامه  رساله دانشجويان

  11. برگه انتخاب رساله  پايان نامه برتر دانشجويي

  12. برگه استفاده از امكانات آزمايشگاهي

  13. حکم استاد راهنمای دوم پایان نامه/ رساله

  14. برگه تأييد مقاله توسط استاد راهنما

  15. نمونه حاشيه بندي صفحات شروع هر فصل پايان نامه/ رساله

  16. آيين نامه حق مالکيت مادی و معنوی در مورد نتايج پژوهش‌های علمي دانشگاه تربيت مدرس

   17. آئين نامه چاپ پایان‌نامه (رساله‌)های دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس‌

   19.  برگه معرفی نامه

   22. درخواست شركت در كارگاه‌های خارج از كشور

 

 
 

  1. برگه طرح تحقيق پايان نامه

  2. برگه اعلان برگزاري جلسه دفاع از پايان‌نامه

 

فرم هاي آموزشی

  1. فرم تغيير برنامه درسي و ايجاد رشته و گرايش‌هاي جديد

   2. فرم درخواست تجديد نظر نمره

   3. فرم انصراف از تحصيل

   4. فرم درخواست مرخصي تحصيلي

   5. فرم مشخصات دانشجويان

   6. پرسشنامه نظرخواهي

  7. صورتجلسه ارزيابي جامع دكتري 

   8. صورتجلسه ارزيابي جامع دكتري

 

   10. کاربرگ هماهنگی جهت برگزاري آزمون كتبي ارزيابي جامع

   11. فرم شماره 1 آزمون جامع

   12. گواهي تحصيلي شركت در آزمون دكتري

   13. فرم پروپوزال برای دانشجویان دکتری علوم انسانی

   14. فرم پروپوزال برای دانشجویان کارشناسی ارشد علوم انسانی

   15. فرم پشتیبانی از طرح پذیرش دانشجویان دکتری برای عناوین اعلام شده در جراید