فرم‌ها


 

bulletفرم های دانشگاه
bulletفرم های دانشکده


فرم‌های آموزشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
صورتجلسه ارزیابی جامع دکتری دکتری 0
صورتجلسه آزمون کتبی ارزیابی جامع دکتری 0
گواهی شرکت در آزمون دکتری دکتری 0
طرح تحقیق رساله دکتری دکتری 0
فرم پشتیبانی از طرح پذیرش دانشجویان دکتری برای عناوین اعلام شده در جراید دکتری 0
طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 2
فرم مشخصات دانشجویان دانشکده علوم انسانی مشترک 0
پرسشنامه نظرخواهی کیفیت آموزشی مشترک 0
فرم درخواست تغییر برنامه درسی مشترک 0
فرم درخواست تجدید نظر نمرة امتحانی پایان ترم مشترک 0
فرم انصراف از تحصیل مشترک 0
فرم درخواست مرخصی تحصیلی مشترک 0
کاربرگ هماهنگی جهت برگزاری آزمون کتبی ارزیابی جامع مشترک 0
فرم شماره 1 آزمون جامع مشترک 0فرم‌های پژوهشی
عنوان گروه تعداد دریافت دریافت
قرارداد فوق دکتری دکتری 0
برگه پشتیبانی از طرح پذیرش دانشجویان دکتری برای عناوین اعلام شده در جراید دکتری 0
فرم اعلان زمینه‌های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی به منظور پذیرش دانشجویان دکتری دکتری 0
برگه مجله چکیده پایان نامه‌های ایران (مرکز اطلاعات ومدارک علمی ایران) کارشناسی ارشد 0
طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 0
اعلان برگزاری جلسه دفاع از پایان‌نامه کارشناسی ارشد 0
برگه درخواست حق التالیف مقاله مشترک 0
برگ درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی مشترک 0
مشخصات اساتید ، دانشجویان و کارکنان ، جهت تحصیل/ آموزش/ فرصت مطالعاتی به خارج از کشور مشترک 0
برگه چکیده فرصت مطالعاتی مشترک 0
مدارک لازم جهت تسویه حساب فرصت مطالعاتی مشترک 0
گزارش سالانه پیشرفت کار برنامه های پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس مشترک 0
گزارش سه‌ماهه پیشرفت کار طرحهای پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس مشترک 0
کاربرگ تقاضای صدور معرفی نامه همکار تحقیقاتی مشترک 0
برگه درخواست پرداخت حق‌التالیف مخصوص دانشجویان مشترک 0
فرم دریافت حق عضویت در انجمنهای علمی ـ تخصصی داخل و خارج کشور مشترک 0
حکم تصویب موضوع پایان‌نامه/ رساله مشترک 0
فرم گزارش سه ماهه مشترک 0
فرم قرارداد مشترک 0
فرم صورتجلسه مشترک 0
فرم هزینه کرد پشتیبانی پایان‌نامه‌/ رساله مشترک 1
فرم مقالات مستخرج از پایان‌نامه/ رساله دانشجویان مشترک 0
فرم انتخاب پایان‌نامه/ رساله برتر دانشجویی مشترک 0
فرم تایید مقاله توسط استاد راهنما مشترک 0
نمونه حاشیه بندی صفحات شروع هر فصل پایان نامه/ رساله مشترک 0
برگه معرفی نامه مشترک 0
حکم استاد راهنمای دوم پایان‌نامه / رساله هیات علمی 0
مشخصات کارکنان ایرانی جهت ارائه مقاله در مجمع علمی خارج از کشور هیات علمی 0
فرم دریافت حق عضویت در انجمنهای علمی – تخصصی داخل و خارج کشور هیات علمی 0
فرم گزارش علمی از شرکت در مجمع علمی بین‌المللی خارج از کشور هیات علمی 0
برگه درخواست اعضای هیات علمی در خصوص دوره های آموزشی-تحقیقاتی کوتاه مدت هیات علمی 0
برنامه پژوهشی میان مدت اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس هیات علمی 0
درخواست شرکت در کارگاههای خارج از کشور هیات علمی 0
طرح تحقیق رساله دکتری (جدید) دکتری 0
طرح تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد (جدید) کارشناسی ارشد 0