افراد


 
ردیف نام خانوادگی و نام محل خدمت فعلی واحــدسـازمـاني شماره تلفن سمت
1 فرخ پور حميدرضا دبيرخانه مركزي دبيرخانه مركزي 3118 رییس دبیرخانه مرکزی
2  بختیاری روح الله دبيرخانه مركزي دبيرخانه مركزي 3118 مسئول ارسال و مراسلات 
3 سميعي علي دبيرخانه مركزي دبيرخانه مركزي 3131 کارشناس مسئول مراسلات